Bod, škvrna a línia – niekde tu to začína

výtvarná príprava m

     V Dome Jana Hálu vo Važci bude od 15. mája do septembra 2016 prezentovaná tvorba spoluautora knihy – učebnice: Výtvarná príprava pre  1. a 2. ročník strednej umelecko – priemyselnej školy – Ondreja Bartka.

     PaedDr. Ondrej Bartko sa narodil 15. júla 1926 vo Važci. Študoval na oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej, na Pedagogickej a Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (1947 – 1951) . Po štúdiu sa stal výtvarným pedagógom, pôsobil na stredných odborných školách, v štátnej správe v oblasti umeleckého školstva a ako vysokoškolský pedagóg. Je autorom teoretických publikácií a odborných príspevkov, ktoré sa týkajú najmä problematiky farby a odbornej výučby výtvarných disciplín. Napísal známu publikáciu: Farba a jej použitie, ktorú vydalo Slovenské pedagogické nakladateľstvo v roku 1980.

    Hnedastá kniha, väčších rozmerov s vertikálnym názvom – Výtvarná príprava v sebe ukrýva taje začiatkov vnárania sa do výtvarného, dnes už častejšie nazývaného vizuálneho umenia. Kniha predstavuje akúsi učebnicu pre študentov umeleckých stredných škôl, konkrétne predmetu – Výtvarná príprava. Tento predmet sa vyučuje dva prvé ročníky štúdia, počas ktorého sa študenti oboznamujú zo základnými výtvarnými vyjadrovacími prvkami.

     Poznávajú rôzne materiály, prostriedky výstavby kompozície a pracujú na kompozičných cvičeniach. Kniha v sebe obsahuje výstižný textový materiál doplnený obrazovými ukážkami po ktorých by mali nasledovať praktické experimenty. Ovládnutie jednotlivých prvkov je základom výtvarnej prípravy. Ambíciou predmetu, ale i samotnej knihy je aby si absolvent rozvíjal tvorivé a estetické cítenie a aby si osvojil výtvarný jazyk.

Zahrada II O-Bartko

   Autori knihy sa snažia demonštrovať a porovnávať výtvarný jazyk s verbálnym. Tak ako verbálny jazyk tvoria určité pravidlá (Morfológia, syntax) zo samohlások a spoluhlások sa skladajú slová, zo slov vety, tak to platí i vo výtvarnom umení. Z bodov, škvŕn, línií, farieb, tvarov si výtvarník poskladá „napíše“ vlastné vyjadrenie. Pretlmočí tak svoje poznatky o okolitom svete, prežívaní, alebo ho len jednoducho komentuje niekomu inému.

 Pár ukážok z titulu: Výtvarná príprava pre 1. a 2. ročník strednej umelecko – priemyselnej školy:

       (o škvrne)

  • „Pri dlhšom pozorovaní škvrny prichádzame k dvom úkazom:
  1. škvrna sa nám nezdá taká jednotná ako pri prvom pohľade. Objavujeme jej štruktúru – menšie čiastočky, z ktorých sa skladá. Zdá sa nám, akoby pozostávala z drobných bodov, ktoré majú väčšie, alebo menšie rozmery
  2. zo škvrny sa začínajú vyjavovať zmysluplné obrazy. Ľudské oko, zvyknuté vnímať predmety, ktoré majú preň určitý význam, snaží sa aj v neforemnej forme nájsť obrazy“ (s.25)

     (o bode)

„V geometrii sa bod definuje ako bezrozmerný útvar.“ (s.28)

„Zmnoženie bodov, alebo ich pohyb vytvorí líniu. Zväčšeninou bodu býva najčastejšie kruh.“ (s.31)

     (o línii)

 „pod týmto pojmom budeme rozumieť každú čiaru – nakreslenú alebo jestvujúcu iba v predstave, pravidelnú či nepravidelnú, rovnú či zvlnenú, narysovanú pravítkom, či nakreslenú voľnou rukou.“ (s.34)

Použitá literatúra:

Ondrej BARTKO, Rudolf FILA, Zlatica REIŠTETTEROVÁ: Výtvarná príprava pre 1. a 2. ročník strednej umelecko – priemyselnej školy  , Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986, 207 s.

Veronika Repová
Kurátorka a dokumentátorka Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa
Komentáře