Verejné obstarávanie

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa vykonáva verejné obstarávania elektronicky prostredníctvom nástroja elektronického verejného obstarávania EVOSERVIS a prostredníctvom elektronického verejného obstarávania EVO vedenom na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. 
Pri elektronických verejných obstarávaniach prostredníctvom nástroja elektronického verejného obstarávania EVOSERVIS,  sa záujemca/uchádzač   zaregistruje do systému elektronického verejného obstarávania Žilinského samosprávneho kraja EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk/zsk/. Po korektnom zaregistrovaní mu bude na jeho zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre ďalšiu komunikáciu so systémom EVOSERVIS. Tento prístup do systému elektronického verejného obstarávania ostáva trvalý. Po zaregistrovaní má záujemca/uchádzač prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh v sekcii prebiehajúce akcie. V prípade otázok, resp. žiadosti o vysvetlenie môže záujemca komunikovať s verejným obstarávateľom priamo v systéme EVOSERVIS cez komunikačné rozhranie.Uchádzač svoju ponuku vrátane všetkých príloh požadovaných verejným obstarávateľom tak ako je to uvedené v pokynoch a požiadavkách verejného obstarávateľa predkladá elektronicky,  poštou, alebo osobne. Systém EVOSERVIS obsahuje informácie, ktoré v zmysle zákona o verejnom obstarávaní je povinný zverejňovať verejný obstarávateľ vo svojom profile.
 

Pri elektronických verejných obstarávaniach prostredníctvom  elektronického verejného obstarávania EVO,  je potrebné vykonať registráciu do príslušnej zákazky na adrese www.evo.gov.sk. Záujemca o zákazku sa zaregistruje priamo v príslušnej zákazke, zverejnenej v zozname zákaziek na stránke Portál EVO vedený na stránke Úradu pre verejné obstarávanie na adrese www.uvo.gov.sk , ktorej detaily sa zobrazia kliknutím na príslušnú ikonku na začiatku riadku s názvom zákazky. Uchádzač svoju ponuku predkladá elektronicky vrátane všetkých príloh požadovaných verejným obstarávateľom tak ako je to uvedené v pokynoch a požiadavkách verejného obstarávateľa.