Smernice

Smernice ŽSK a galérie

SMERNICA 107/2015 ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

S m e r n i c a

Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom systéme vybavovania
podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Žilinský samosprávny kraj v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva túto smernicu:

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Táto smernica upravuje vnútorný systém vybavovania podnetov, ich prijímania, preverovania a evidencie, upravuje tiež práva a povinnosti zamestnancov Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“) a zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len „OvZP“) ŽSK, ako aj zamestnávateľa ŽSK a OvZP ŽSK v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti za podmienok ustanovených zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
2. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov ŽSK a jeho štatutárneho zástupcu a zamestnancov OvZP ŽSK a ich štatutárnych zástupcov.

Článok II.
Vymedzenie pojmov

1. Na účely tejto smernice sa rozumie:
a) zamestnancom fyzická osoba v pracovnoprávnom vzťahu k ŽSK alebo v pracovnoprávnom vzťahu k OvZP ŽSK,
b) zamestnávateľom ŽSK alebo OvZP ŽSK,
c) zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 11 ods. 4 až 7 a podľa § 12 hlavný kontrolór ŽSK (ďalej aj „hlavný kontrolór“),
d) oznamovateľom fyzická osoba – zamestnanec, ktorý v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia; za oznamovateľa sa považuje aj jemu blízka osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k ŽSK, alebo OvZP ŽSK,
e) oznámením uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania. postavenia, alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť, alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu páchateľa,
f) závažnou protispoločenskou činnosťou protiprávne konanie, ktoré je:
1. niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona, niektorým z trestných činov verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona, alebo niektorým z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona,
Smernica 107/2015 Žilinský samosprávny kraj Strana 2
2. trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, alebo
3. správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur,
g) podnetom oznámenie vrátane anonymného oznámenia alebo neanonymné podanie zamestnanca o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia, alebo funkcie,
h) preverovanou osobou osoba alebo organizačná zložka zamestnávateľa, ktorých konanie, resp. nekonanie je predmetom podnetu.
2. Konaním v dobrej viere sa na účely tejto smernice rozumie konanie osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe a vedomosti, ktoré v tom čase má, je presvedčená o pravdivosti uvádzaných skutočností; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáže opak.
3. Oznámenie, podanie a podnet, v ktorých nie je uvedené meno, priezvisko a adresa osoby, ktorá ho podáva, sa na účely tejto smernice považujú za anonymné.

Článok III.

Zodpovedná osoba

1. V ŽSK a v OvZP ŽSK plní úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona a tejto smernice hlavný kontrolór Žilinského samosprávneho kraja.
2. Hlavný kontrolór je zodpovedný za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu podnetov a plnenie ďalších úloh stanovených zákonom a touto smernicou.
Článok IV.
Povinnosť mlčanlivosti
1. Každý, komu je totožnosť fyzickej osoby, ktorá podala podnet známa, je povinný o nej zachovávať mlčanlivosť.
2. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete a v súvisiacich dokladoch sú osoby prichádzajúce do styku s týmito údajmi povinné postupovať podľa osobitného zákona1 a interného predpisu2.
3. Na účely vedenia evidencie podnetov je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu: meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu podávateľa podnetu.
1 zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
2 Bezpečnostná smernica ŽSK podľa § 20 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zo dňa 14. 06. 2014
Smernica 107/2015 Žilinský samosprávny kraj Strana 3
4. Ak je z dôvodu objektívneho zistenia skutkového stavu veci potrebné pri preverovaní podnetu sprístupniť podnet tretej osobe, použije sa odpis alebo kópia podnetu bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali totožnosť fyzickej osoby, ktorá podala podnet.

Článok V.
Podávanie podnetov

1. Úrad ŽSK a OvZP ŽSK sú povinné zverejniť na svojich webových sídlach meno zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov.
2. Podnet je možné podať:
a) elektronickou poštou zaslanou na adresu oznamovaniepsc@zilinskazupa.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
b) písomne poštou zaslanou na adresu: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, hlavný kontrolór, Komenského 48, 011 09 Žilina, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ“.
Článok VI.
Evidencia podnetov
1. Hlavný kontrolór je povinný po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu viesť evidenciu podnetov.
2. Evidencia podnetov sa vedie v „Knihe evidencie podnetov – Oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti“ (ďalej aj „KEP“) v rozsahu:
a) dátum doručenia podnetu
b) meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet; ak ide o anonymný podnet, uvedie sa iba poznámka, že sa jedná o anonymný podnet,
c) predmet podnetu,
d) výsledok preverenia podnetu,
e) dátum skončenia preverenia podnetu.
3. Písomný podnet doručený do podateľne Úradu ŽSK označený podľa Čl. V. ods. 2 písm. b) tejto smernice musí byť bez jeho otvorenia bezodkladne doručený hlavnému kontrolórovi.
4. Doručený podnet hlavný kontrolór zaeviduje do KEP v rozsahu:
a) dátum doručenia podnetu,
b) meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet; ak ide o anonymný podnet, uvedie sa iba poznámka, že sa jedná o anonymný podnet,
c) predmet podnetu.
5. V prípade neanonymného podnetu jeho prijatie a zaevidovanie hlavný kontrolór písomne oznámi osobe, ktorá podnet podala.
Smernica 107/2015 Žilinský samosprávny kraj Strana 4

Článok VII.
Preverovanie podnetov

1. Hlavný kontrolór je povinný prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia; túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch sa predĺženie písomne oznámi osobe, ktorá podala podnet, s uvedením dôvodov predĺženia. Rozsah a spôsob preverenia podnetu závisí od rozhodnutia hlavného kontrolóra.
2. Podnety preverí hlavný kontrolór ŽSK osobne alebo prostredníctvom zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra ŽSK. Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra ŽSK vykonajú preverenie podnetu na základe písomného poverenia hlavného kontrolóra ŽSK v rozsahu a spôsobom určeným hlavným kontrolórom (príloha č. 1).
3. Osoba, ktorá preveruje podnet je oprávnená:
a) vstupovať do objektov, zariadení, dopravných prostriedkov a na pozemky vlastnených alebo využívaných ŽSK a OvZP ŽSK,
b) vyžadovať od preverovanej osoby v určenej lehote predloženie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na preverenie opodstatnenosti podnetu a na zabezpečenie dôkazov o prípadnej protispoločenskej činnosti a odoberať ich aj mimo priestorov preverovanej osoby,
c) vyhotoviť kópie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na preverenie opodstatnenosti podnetu a na zabezpečenie dôkazov o prípadnej protispoločenskej činnosti,
d) vyžadovať od preverovanej osoby a osoby, ktorá podnet podala, súčinnosť potrebnú na preverenie podnetu.
4. Osoba, ktorá preveruje podnet, je povinná:
a) preukázať sa písomným poverením na preverenie podnetu a oboznámiť preverovanú osobu s predmetom podnetu,
b) vydať preverovanej osobe, písomné potvrdenie o odobratí originálov dokladov, písomností a iných materiálov mimo ich priestorov.
5. Preverovaná osoba a osoba, ktorá podnet podala, je povinná poskytnúť osobe, ktorá podnet preveruje v maximálnej miere súčinnosť potrebnú na preverenie podnetu a predložiť jej v určenej lehote všetky požadované doklady, informácie a vyjadrenia uvedené v odseku 3 tohto článku.

Článok VIII.
Výsledok preverenia podnetu

1. Po preverení podnetu je hlavný kontrolór za podmienky zachovania anonymity totožnosti osoby, ktorá podnet podala, oprávnený návrh ďalšieho postupu konzultovať so zamestnancom právneho oddelenia odboru právneho a verejného obstarávania na Úrade ŽSK.
Smernica 107/2015 Žilinský samosprávny kraj Strana 5
2. Neanonymné podnety, ktoré sú oznámením podľa zákona a podľa tejto smernice a na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa osobitných predpisov3, postúpi zodpovedná osoba podľa povahy tohto podania orgánom činným v trestnom konaní, prípadne príslušnému správnemu orgánu, ak sa jedná o správny delikt, a o tomto postupe písomne vyrozumie oznamovateľa podnetu.
3. Neanonymné podania, ktoré nie sú podnetmi podľa zákona a podľa tejto smernice, postúpi zodpovedná osoba podľa povahy tohto podania orgánom činným v trestnom konaní, prípadne príslušnému správnemu orgánu, ak sa jedná o správny delikt alebo zamestnávateľovi, ak sa jedná o porušenie iných interných predpisov alebo vnútroorganizačných aktov zamestnávateľa a o tomto postupe písomne vyrozumie oznamovateľa podnetu.
4. Neanonymné podnety, ktoré nie sú oznámením podľa zákona a podľa tejto smernice, ani nie sú porušením iných interných predpisov alebo vnútroorganizačných aktov zamestnávateľa, vráti zodpovedná osoba osobe, ktorá podnet podala, spolu so zdôvodnením tohto postupu.
5. Neanonymné podnety smerujúce proti predsedovi ŽSK, podpredsedovi ŽSK, hlavnému kontrolórovi alebo poslancom Žilinského samosprávneho kraja preveruje Mandátová komisia Zastupiteľstva ŽSK (ďalej len „mandátová komisia“), pre ktorú platia ustanovenia tejto smernice primerane. V prípade prijatia takéhoto podnetu zodpovedná osoba tento postúpi mandátovej komisii a o tomto postupe písomne vyrozumie oznamovateľa podnetu.
6. Anonymné podania, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa osobitného prepisu4, postúpi zodpovedná osoba orgánom činným v trestnom konaní, prípadne príslušnému správnemu orgánu, ak sa jedná o správny delikt.
7. Anonymné podania, ktoré nie sú podnetmi podľa zákona a podľa tejto smernice, ale pri ktorých sa jedná podľa úvahy hlavného kontrolóra o porušenie iných interných predpisov alebo vnútroorganizačných aktov zamestnávateľa, môže hlavný kontrolór postúpiť zamestnávateľovi. Ostatné anonymné podania, na ktoré sa nevzťahuje prvá veta tohto ustanovenia, sa ďalej nepreverujú.
8. Výsledkom preverenia podnetu je zápisnica z preverenia podnetu (príloha č. 2), ktorá obsahuje:
a) číslo preverovaného podnetu podľa evidencie podnetov,
b) predmet podnetu a jeho druh (anonymný, neanonymný),
c) meno a priezvisko, pracovná pozícia a zamestnávateľ osoby alebo názov organizačnej zložky zamestnávateľa, ktorej konanie resp. nekonanie je predmetom podnetu,
d) mená a priezviská osôb, ktoré podnet preverovali
e) miesto a čas preverenia podnetu,
f) výsledky preverenia podnetu,
3 napr. § 340 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Smernica 107/2015 Žilinský samosprávny kraj Strana 6
g) námietky preverovanej osoby, ak táto bola požiadaná o súčinnosť pri preverovaní podnetu a zdôvodnenie opodstatnenosti, resp. neopodstatnenosti podaných námietok osobami, ktoré podnet preverovali,
h) prílohy preukazujúce výsledky preverenia podnetu, vrátane poverenia zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra na preverenie podnetu v zmysle čl. VII ods. 2 tejto smernice,
i) podpisy zodpovednej osoby, príp. zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra, ktoré podnet preverovali,
j) podpis preverovanej osoby, ak bola požiadaná o súčinnosť pri preverovaní podnetu,
k) dátum spísania zápisnice; tento dátum sa považuje za dátum skončenia preverenia podnetu.
9. Preverovaná osoba, ak bola požiadaná o súčinnosť pri preverovaní podnetu, je povinná zúčastniť sa prerokovania výsledkov preverenia a spísania zápisnice z preverenia podnetu v mieste a čase určenom osobou, ktorá podnet preveruje. Ak sa preverovaná osoba odmietne oboznámiť s výsledkom preverenia, táto skutočnosť sa uvedie v zápisnici.
10. Výsledok preverenia podnetu a dátum skončenia preverenia podnetu sa zaznamená do KEP.
11. Opakovaný podnet, ktorý neobsahuje nové skutočnosti, sa nepreveruje. Túto skutočnosť písomne oznámi hlavný kontrolór osobe, ktorá opakovaný podnet podala.

Čl. IX.
Oboznamovanie s výsledkami preverenia

1. Hlavný kontrolór oboznámi s výsledkom preverenia podnetu osobu, ktorá podnet podala, písomne do desiatich dní od skončenia preverenia podnetu (čl. VIII. ods. 8 písm. k), najneskôr však v lehote uvedenej v čl. VII ods. 1.
2. Oznámenie výsledku preverenia obsahuje:
a) popis podnetu (predmet, dátum podania, identifikácia neanonymného oznamovateľa),
b) výsledok preverenia podnetu,
c) odôvodnenie výsledku preverenia, ktoré vychádza zo zápisnice,
d) oznámenie, či je podnet opodstatnený, alebo neopodstatnený,
e) informáciu o výsledku preverenia podnetu v zmysle čl. VIII ods. 2 až 4 tejto smernice.
3. Hlavný kontrolór informuje o výsledku preverenia podnetu, ktorý vyhodnotil ako opodstatnený z dôvodu predpokladaného naplnenia skutkovej podstaty závažnej protispoločenskej činnosti v zmysle zákona, zamestnávateľa zaslaním zápisnice z preverenia podnetu. Rovnako informuje zamestnávateľa o výsledku preverenia podnetu, ktorý vyhodnotil ako opodstatnený z dôvodu porušenia ustanovení pracovného poriadku zamestnávateľa zamestnancom. V tomto prípade sa uplatní postup podľa osobitných predpisov4.
4 napr. Zákonník práce, pracovný poriadok zamestnávateľa
Smernica 107/2015 Žilinský samosprávny kraj Strana 7

Článok X.
Záverečné ustanovenia

1. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. júla 2015.
Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda
Smernica 107/2015 Žilinský samosprávny kraj Strana 8
Príloha č. 1: Vzor poverenia na preverenie podnetu
Spis. č. xxxx/20xx/ÚHK-00x
Žilina dd. mm. rrrr

P O V E R E N I E
číslo: PP – 20xx/xxx
V zmysle ustanovení čl.VII ods. 2 a nasled. Smernice ŽSK č. xxx/2015 o vnútornom systéme
vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

p o v e r u j e m
zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja:
ttt. Mmmmmm Pppppppppp vedúca kontrolnej skupiny
ttt. Mmmmmm Ppppppppp člen kontrolnej skupiny
vykonaním preverenia podnetu č. xxx/20xx predmet podnetu u preverovanej osoby
(mmmmm pppppppp, pracovná pozícia, zamestnávateľ, resp. organizačný útvar právnickej
osoby).
Preverenia sa vykoná v čase od dd. mm. rrrr.

I n g. J á n K o n u š í k
hlavný kontrolór
Žilinského samosprávneho kraja
Potvrdenie o prevzatí:
ÚTVAR HLAVNÉHO
KONTROLÓRA

■ Žilinský samosprávny kraj | Komenského 48 | 011 09 Žilina | Slovenská republika
■ IČO: 378 08 427 | DIČ: 202 162 66 95 | Štátna pokladnica | č. účtu: 7000503697/8180
■ IBAN: SK95 8180 0000 0070 0050 3697
■ tel.: 421/41/5032 ... | +421 ... ... ...
■ ..................@zilinskazupa.sk | www.zilinskazupa.sk

Smernica 107/2015 Žilinský samosprávny kraj Strana 9
Príloha č. 2: Vzor zápisnice z preverenia podnetu

Číslo podnetu:
Zápisnica z preverenia podnetu

Predmet podnetu:

Preverovaná osoba: ............................................................................................................
(titul, meno priezvisko, zamestnávateľ a pracovná pozícia, alebo preverovaná
organizačná zložka zamestnávateľa)

Predmet preveril:
1. ..............................................................................................................
(titul, meno priezvisko, funkcia, názov orgánu osoby poverenej preverením podnetu)
Preverenie podnetu bolo vykonané v dňoch:
Miesto a čas preverenia podnetu: ...........................................................................
(uvedie sa organizačná zložka, prípadne objekt)
Zistené skutočnosti pri preverovaní podnetu:
(stručne sa uvedie zistený objektívny stav s odvolaním na právne predpisy, smernice, interné predpisy,
prekontrolované doklady, informácie a vysvetlenia preverovaných a prizvaných osôb týkajúce sa predmetu
podnetu, uvedie sa zodpovednosť preverovaných osôb za zistené nedostatky v prípade opodstatneného podnetu)
Výsledky preverenia podnetu:
(uvedú sa výsledky preverenia podnetu a jeho opodstatnenosť so zohľadnením oprávnených námietok
preverovaných osôb)
Námietky preverovanej osoby:
(uvedú sa námietky preverovaných osôb k zisteným skutočnostiam a k prípadnej zodpovednosti a miere
zavinenia preverovaných osôb za zistené nedostatky)
Zoznam príloh, ktoré sú súčasťou zápisnice:

Podpisy osôb, ktoré vykonali preverenie podnetu:
1. ..............................................................................................................
(titul, meno priezvisko, funkcia, názov orgánu, podpis)
2. ................................................................................................................

ÚTVAR HLAVNÉHO
KONTROLÓRA

Smernica 107/2015 Žilinský samosprávny kraj Strana 10
S obsahom zápisnice bola oboznámená preverovaná osoba:
1. ..............................................................................................................
(titul, meno priezvisko, funkcia, názov orgánu, podpis)
Rozdeľovník výtlačkov zápisnice:
- výtlačok č. 1 pre hlavného kontrolóra ŽSK
- výtlačok č. 2 pre preverovanú osobu
- výtlačok č. 3 pre predsedu ŽSK5

Prevzatie výtlačku č. 2 svojím podpisom potvrdzuje: ................................................................
(titul, meno priezvisko, funkcia, názov orgánu, podpis)

V ........................................... dňa ....................................
5 Iba v prípade uvedenom v čl. 9 ods. 3 tejto smernice

 

■ Žilinský samosprávny kraj | Komenského 48 | 011 09 Žilina | Slovenská republika
■ IČO: 378 08 427 | DIČ: 202 162 66 95 | Štátna pokladnica | č. účtu: 7000503697/8180
■ IBAN: SK95 8180 0000 0070 0050 3697
■ tel.: 421/41/5032 ... | +421 ... ... ...
■ ..................@zilinskazupa.sk | www.zilinskazupa.sk