STRUČNÁ HISTÓRIA GALÉRIE

 • Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
  vznikla v roku 1955. Je tretia najstaršia inštitúcia svojho druhu na Slovensku (po Slovenskej národnej galérii v Bratislave a Východoslovenskej galérii v Košiciach). Jej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj.
 • Janko Alexy
  maliar a spisovateľ, liptovskomikulášsky rodák postupne oživoval myšlienku vzniku galérie. Dokázal nadchnúť aj predstaviteľov mesta a kultúrnych pracovníkov. Oficiálnemu založeniu galérie predchádzala už v roku 1949 intenzívna zbierkotvorná aktivita mesta. Alexyho organizačné úsilie vrcholí v roku 1954. S podporou Zväzu slovenských výtvarných umelcov, maliarov Bedricha Hoffstädtera a Jána Želibského, a tiež vtedajšieho riaditeľa Slovenskej národnej galérie Dr. Karola Vaculíka, presadil na povereníctve školstva a kultúry v Bratislave myšlienku vzniku galérie liptovských umelcov.
 • Pre účely Liptovskej obrazárne P. M. Bohúňa
  bola vyčlenená budova bývalej evanjelickej a. v. školy z 2. polovice 19. storočia, kde v rokoch 1854 – 1865 pôsobil ako učiteľ Peter Michal Bohúň, umelec národného obrodenia a klasik slovenského výtvarného umenia 19. storočia. Jeho meno nesie galéria a nachádza sa tu na jeho počesť aj „Bohúňova sieň“.
 • 1. júla 1955
  vzniká Obrazáreň Petra Michala Bohúňa. Po takmer ročných prípravách priestorov, získavaní a spracovaní zbierok bola 17. júna 1956 obrazáreň slávnostne otvorená výstavou „Liptovskí umelci 19. a 20. storočia“. Prvým riaditeľom galérie sa stal PhDr. Vojtech Mensatoris, ktorý počas 22 ročného pôsobenia profiloval galériu v oblasti zbierkotvornej a výstavnej činnosti. Profilácia bola zameraná na diela slovenského výtvarného umenia 19. – 20. storočia, najmä stredoslovenskej proveniencie, a artefakty starého umenia. Počas jeho pôsobenia bola v roku 1971 začatá prestavba budovy galérie, dokončená bola v roku 1978.
 • V súčasnosti
  galéria plní funkciu výstavnú, kultúrno-výchovnú, publikačnú, zbierkotvornú aj ochrannú. V jej zbierkach je približne 5300 umeleckých diel. Na výstavách sú prezentovaní aj novodobí významní umelci Slovenska i zahraničia.

Zdroj: MALIŇÁK, K. Galéria Petra Michala Bohúňa Liptovský Mikuláš 1955-1985. Liptovský Mikuláš: Osveta, 1986. 156 s.

ZAKLADATELIA GALÉRIE

Janko Alexy

Vojtech Mensatoris

Peter Július Kern

Jan Hála

Alfonz Groma

E. Martinčeková Šimerová

František Kráľ

Pavel Petráš