Prehľad predpisov

Prehľad najdôležitejších predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti FO a PO vo vzťahu ku Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

 • Ústava SR,
 • zákon č.  211/2000  Z.  z.  o  slobodnom  prístupe  k  informáciám           a o zmene a  doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty,
 • zákon č. 13/1993 Z.z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 311/2002 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov ,
 • zákon č.  553/2003  Z.  z.  o  odmeňovaní  niektorých  zamestnancov  pri  výkone  práce  vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
 • zákon č.  357/2015    z.  o  finančnej  kontrole  a  vnútornom  audite  v  znení  neskorších predpisov,
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 593/2003 Z.z. o dani z príjmov,
 • zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických a neperiodických publikácií

Spôsob zriadenia Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, jej právomoci a kompetencie, popis organizačnej štruktúry

Spôsob zriadenia Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Liptovská galéria Petra Michala  bola a zriadená zriaďovateľom Žilinským samosprávnym krajom v zmysle zákona – zriaďovacia listina č. 2002/74  ako príspevková  organizácia s právnou  subjektivitou s účinnosťou od 01.04.2002  na dobu neurčitú.

Právomoci a kompetencie Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš je príspevkovou organizáciou. Súčasťou Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši sú okrem hlavnej budovy galérie, kde je administratívne a výstavné sídlo, aj vysunuté pracoviská Galéria Kolomana Sokola na Námestí Osloboditeľov 28 v Liptovskom Mikuláši a Dom Jána Hálu s drevenicou vo Važci.

Liptovskú galériu Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a jej súčasti riadi štatutárny orgán - riaditeľ,   ktorého do funkcie ustanovuje a z funkcie odvoláva predseda Žilinského samosprávneho kraja.

Základným poslaním  Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši je na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať a odborne spracovávať diela všetkých disciplín výtvarného umenia domáceho i zahraničného pôvodu jednotlivých historických období a súčasnosti, s prihliadnutím na regionálnu pôsobnosť v regióne Liptova.

Tie sprístupňovať verejnosti a využívať vo verejnom záujme.

Galéria v rámci hlavného poslania plní tieto úlohy a činnosti:

- na základe odborných výskumov buduje zbierkový fond výtvarných diel a hmotných dokumentov o výtvarnom umení s osobitným zreteľom na výtvarný život Liptova,

- ochraňuje, odborne spracováva, reštauruje spravuje a sprístupňuje zbierkový fond, ktorý je majetkom štátu, spolu so sprievodnou dokumentáciou,

- eviduje a dokumentuje zbierkový fond a spolupracuje pri budovaní centrálnej evidencie výtvarných diel v zbierkach galérií a múzeí na Slovensku,

- buduje odbornú knižnicu, dokumentáciu a archív výtvarného umenia a výtvarného diania v oblasti svojej pôsobnosti,

- rieši vlastné výskumné úlohy a podieľa sa na vedecko-výskumnej práci iných inštitúcií,

- zbierkové fondy prezentuje expozičnou a výstavníckou činnosťou vo vlastných a cudzích priestoroch,

- vystavuje exponáty a prijíma výstavy iných právnických a fyzických osôb,

- poskytuje informačné, poradenské a ďalšie odborné služby v súlade so svojím poslaním,

- vykonáva mimovýstavnícku kultúrno-výchovnú činnosť vo vlastných a cudzích priestoroch,

- prostredníctvom edičnej, propagačnej a popularizačnej činnosti zverejňuje výsledky svojej práce,

- zabezpečuje komisionálny predaj výtvarných diel a predaj iných drobných predmetov súvisiacich s poslaním a charakterom organizácie,

- poskytuje reklamné a propagačné služby pre iné subjekty a výnosy z nich používa na realizáciu kultúrnych aktivít,

- poskytuje prenájom v priestoroch vyčlenených na tento účel, a to prednostne pre potreby kultúrnych inštitúcií a subjekty realizujúce kultúrne aktivity,

- krátkodobo zapožičiava inštalačné a výstavné prvky iným kultúrnym organizáciám alebo pre účely zabezpečenia kultúrno-spoločenských aktivít,

- plní ďalšie úlohy, ktorými ju zriaďovateľ poverí.

Podrobnejšia pôsobnosť a kompetencie Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, jej orgánov a jednotlivých úsekov sú rozpracované v organizačnom poriadku galérie.

Popis organizačnej štruktúry Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Organizačná štruktúra Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuáši

 je v zložení:

 • riaditeľ
 • asistent riaditeľa, pracovník registratúry

- oddelenie galerijných činností:

 • kurátor moderného umenia, dokumentátor zbierkového fondu
 • kurátor starého umenia, správca archívu
 • reštaurátor
 • edukátor, sprievodné aktivity pre deti a mládež
 • PR manažér, manažér výstav a sprievodných aktivít
 • správca depozitára, hlavný výstavný technik

- oddelenie ekonomiky a prevádzky:

 • vedúci oddelenia - ekonóm
 • personalista, účtovník
 • lektor, pracovník knižnice
 • pokladník, správca technického majetku
 • správca budov, referent opráv a rekonštrukcií
 • upratovač, pokladník

- detašované pracoviská (Galéria Kolomana Sokola, Dom Jana Hálu):

 • kurátor súčasného umenia
 • pokladník, lektor GKS

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

 

 1. Žiadosť o sprístupnenie informácií môže podať ktokoľvek t.j. akákoľvek fyzická alebo

      právnická osoba bez uvedenia dôvodu.

 1. Žiadosť môže byť podaná ústne, telefonicky, písomne - listom, faxom, elektronickou

      poštou alebo iným spôsobom, ktorý je technicky vykonateľný.

 1. Žiadosť musí obsahovať:

-    identifikáciu povinnej osoby

-    komu je žiadosť určená (povinná osoba)

-    identifikácia žiadateľa - kto žiadosť podáva (oprávnená osoba - žiadateľ)

-    určenie požadovanej informácie - aké informácie požaduje žiadateľ zverejniť (predmet

     žiadosti)

-    určenie spôsobu sprístupnenia - akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (forma

      sprístupnenia napr. mailom, poštou, telefonicky a pod.)

Spôsob podania žiadosti o informáciu

Kontaktné údaje Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

 

ústne

počas pracovných dní v čase 8,00 – 15,00 hod. na sekretariáte riaditeľa Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

písomne

na adrese: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš

telefonicky

044/5522758

faxom

 -

elektronickou poštou

lgpmb-riaditel@vuczilina.sk, lgpmb@vuczilina.sk

Podávanie sťažností, petícií a iných podaní

Sťažnosti podľa zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a petície podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení vybavuje riaditeľ Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.

Sťažnosti, petície, návrhy, podnety a iné podania možno podať:

 1. poštou na adresu: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši,

      Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš

 

 1. osobne na sekretariáte riaditeľa Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa

     v Liptovskom Mikuláši v hlavnej budove počas pracovných dní v čase

      od 8,00 do 15,00 hod.

Miesto podania opravného prostriedku

Odvolanie sa podáva na Liptovskú galériu Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši t.j. povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Lehota na podanie opravného prostriedku

Proti rozhodnutiu Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z.

Spôsob podania opravného prostriedku

 1. písomne,
 2. ústne do zápisnice,
 3. elektronickými prostriedkami podpísanými zaručeným elektronickým podpisom podľa

osobitného  zákona  (215/2002  Z.  z.  o  elektronickom  podpise  a  o  zmene  a  doplnení         niektorých zákonov.)

Z odvolania musí byť zrejmé:

kto odvolanie podáva,

proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, dôvody odvolania,

návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť .

 

 

O odvolaní proti rozhodnutiu Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši rozhoduje zriaďovateľ organizácie Žilinský samosprávny kraj. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní v lehote do  15  dní  od  doručenia.  Ak  odvolací  orgán  v  tejto  lehote  nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa ust. §

244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

 

Podľa  §  250b  zákona  č.  99/1963  Zb.  Občianskeho  súdneho  poriadku  v  znení neskorších predpisov môže byť podaná žaloba proti orgánu, ktorý rozhodol v poslednom stupni, a to do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia.

Žaloba sa podáva na príslušný súd.

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržiavať

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.

Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši  bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil, zároveň poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť.

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zmysle vyššie

citovaného zákona je povinná dodržiavať tieto lehoty:

do 5 dní ( § 7 ods. 1)  – odkaz na už zverejnenú informáciu

do 5 dní ( § 15 ods. 1) – postúpenie žiadosti inej povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícií

do 8 pracovných dní ( § 17 ods. 1) – vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa

 • 16 ods. 2 písm. a) citovaného zákona, ak nie sú dôvody na predĺženie lehoty ( § 17 ods.

2 zákona)

bezodkladne ( § 17 ods. 3) – oznámenie predĺženia lehoty a dôvodov, ktoré viedli k jej predĺženiu žiadateľovi o informáciu podľa § 17 ods. 2 citovaného zákona

 

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši  sprístupní informácie

na žiadosť najmä:

-          ústne,

-          nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis,

-          odkopírovaním informácií na technicky nosič dát,

-          sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami ,

-          telefonicky,

-          faxom,

-          poštou,

-          elektronickou poštou,

 

Zákon č. 9/2010  Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

 

Sťažnosť sa podáva spravidla písomne alebo ústne.

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši je povinná sťažnosť

prešetriť a vybaviť do 30 odo dňa, keď mu bola sťažnosť doručená.

Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje súčinnosť iného orgánu verejnej správy, fyzickej osoby alebo právnickej osoby, Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši je povinná vybaviť sťažnosť najneskôr do 60 dní odo dňa, keď mu bola doručená. V prípadoch náročných na prešetrenie sťažnosti, možno lehotu na jej  vybavenie  predĺžiť  o  ďalších  30  dní.  O  každom predĺžení  lehoty  na  vybavenie  a  o dôvodoch predĺženia je Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši povinná bez zbytočného  odkladu písomne upovedomiť sťažovateľa.