Realizované reštaurátorské projekty

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v tomto roku zrealizovala dva projekty, podporené  z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia v programe Odborné ošetrenie zbierkových fondov ako hlavným partnerom a Žilinským samosprávnym krajom. Spoločným zámerom oboch projektov, pod názvom „Reštaurovanie diel Zola Palugyaya, majstra z Liptova“ „Reštaurovanie neskorogotickej centrálnej oltárnej tabule „Adorácia oltárnej sviatosti“, bolo komplexné reštaurovanie poškodených zbierkových predmetov s cieľom  prezentovať ich vo fyzickej súdržnosti, v bipolarite estetickej a historickej, so zachovaním  ich hmotnej podstaty a originality v rámci kultúrneho dedičstva.

Reštaurovanie diel Zola Palugyaya, majstra z Liptova

Projekt prebiehal za účelom  plánovaného skompletizovania a prezentácie zbierky diel  Zoltána Palugyaya, majstra z Liptova, rodáka z Bodíc (9.11.1898), ktorého výtvarné dielo zohralo významnú úlohu pri formovaní slovenského maliarstva.

Jeseň pod Poludnicou

Projekt bol zameraný na komplexné reštaurovanie štyroch poškodených kresieb v technike suchý pastel na papieri (Jeseň pod Poludnicou, r. 1931; Zimný motív, r. 1932; Vojna, r. 1930; Vojna, r. 1930) a závesného obrazu v technike olejomaľba na lepenke (Z Bodíc, r. 1931). V dôsledku poškodenia diel tohto autora nevhodnou manipuláciou a adjustáciou, už pred ich nadobudnutím do zbierky galérie, bolo nevyhnutné  ich stabilizovať a prinavrátiť do pôvodného stavu, aby mohli spĺňať kritériá výstavných zbierkových predmetov.

Reštaurátorský výskum  v rámci luminiscencie, stratigrafie a reštaurátorskú realizáciu, ktorá zahŕňala upevnenie, lisovanie alebo vyrovnanie,  čistenie mechanické a chemické, separáciu sekundárnych zásahov, doplnenie tmelením, retuš, konzervovanie a adjustáciu, previedli  odborní garanti  projektu, reštaurátori Prof. Boris Kvasnica, akad. mal. a Mgr. art. Erika Benická. Po ukončení prác boli diela zaradené naspäť do zbierky galérie k jej prezentačnej činnosti.

Z Bodíc a Zimný motív

Vojna a Vojna

 

Reštaurovanie neskorogotickej centrálnej oltárnej tabule „Adorácia oltárnej sviatosti“

Adorácia oltárnej sviatosti

Dielo bolo objavené spolu s ďalšími štyrmi neskorogotickými tabuľovými maľbami koncom 60. tych rokov 20. storočia v kostole Sv. Alžbety v Prosieku na Liptove, kam sa dostali z kostola v Liptovskej Anne po požiari v r. 1779.

Reštaurovaný zbierkový predmet z r. 1545 predstavuje torzo oltára, ktorý bol zasvätený kultu Božieho tela s ústredným námetom Adorácie oltárnej sviatosti ako aj jeho pravé bočné krídlo. Centrálna oltárna tabuľa bola v nevyhovujúcom stave, napriek predošlým reštaurátorským zásahom v rámci upevnenia, čistenia a konzervácie, vo výslednej fragmentárnej podobe naďalej degradovala. Preto galéria pristúpila k riešeniu komplexného reštaurovania, týkajúceho sa odstránenia nevhodných sekundárnych pojív, upevnenia  vrstvy maľby príbuznými prírodnými materiálmi k originálu a jej doplnenia glejovo-kriedovým tmelením v zrealizovanej etape projektu. Reštaurátorský výskum a realizáciu previedla reštaurátorka  Mgr. art. Norika Hebertová, odborný garant projektu.

Počíta sa pokračovať so záverečnými prácami formou výtvarného zjednotenia doplnených vrstiev maľby zbierkového predmetu, čiže rekonštrukcia maľby klasickým konzervatívnym prístupom a prezentácia diela v scelenej forme spolu so zachovanými fragmentami obojstranných oltárnych krídiel v stálej expozícii Staré umenie.

tabuľové maľby: Sv. Pavol z Tarzu, Bičovanie Krista, Svätý Juraj, Zmŕtvychvstanie Krista

 

Vďaka poskytnutým finančným prostriedkom k obidvom projektom z FPU spolu vo výške 11 000 € a spoluúčasti Žilinského samosprávneho kraja  vo výške 580 € sa tak podarilo uchovať a sprístupniť zbierkové predmety pre súčasných návštevníkov, aj budúce generácie.

Mgr. art. Erika Benická, koordinátorka projektov

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře