Open Call 2022 – Výstava ako angažmán

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje OPEN CALL 2022 – „Výstava ako angažmán“. Formou otvorenej výzvy tak umelcom ponúka možnosť participácie na výstavnom programe v roku 2022. Cieľom otvorenej výzvy je podpora umelcov, užšia spolupráca medzi umelcom a inštitúciou, tvorba na pôde galérie a prezentácia súčasného vizuálneho umenia. Liptovská galéria P. M. Bohúňa poskytne víťaznému uchádzačovi angažmán v trvaní troch týždňov.  Bude mu poskytnutý priestor, inštitucionálna, finančná a technická podpora, ktorej výsledkom bude realizácia výstavného projektu.

Umelci a umelkyne môžu zasielať koncepcie výstavných projektov do 14.11.2021. Víťazný projekt vyberie komisia zložená z interných odborných pracovníkov galérie a prizvaných odborníkov z oblasti vizuálneho umenia. Výzva nemá tematické obmedzenie.

Podmienky otvorenej výzvy:

Žiadateľ:

 • Výzva je určená len pre profesionálnych umelcov a umelkyne (študentov alebo absolventov) v rámci Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska.
 • Vybranému žiadateľovi bude poskytnutý angažmán. Víťazný uchádzač bude po dobu troch týždňov zamestnancom Liptovskej galérie P. M. Bohúňa, za čo mu prináleží mzda v dohodnutej výške.
 • Počas svojho pobytu v Liptovskom Mikuláši vytvorí výstavu, spoločne uskutočníme jej vernisáž a zabezpečíme sprievod výstavou pre verejnosť.
 • Zapojiť sa do výzvy je možné vyplnením žiadosti (ktorú stiahnete TU) a priložením povinných príloh (profesijný životopis, portfólio prác, popis projektu, v prípade site specific projektov – technický popis, vizualizácia alebo skica projektu). Dokumenty je potrebné zaslať na adresu lgpmb-pr@vuczilina.sk, do predmetu správy uviesť OPEN CALL 2022 – Výstava ako angažmán.

Projekt:

 • Výstavný projekt musí mať kurátora s patričným vzdelaním v oblasti teórie alebo histórie umenia.
 • Projekt musí byť realizovateľný v rámci technických a finančných možností Liptovskej galérie P. M. Bohúňa.
 • Liptovská galéria P. M. Bohúňa si vyhradzuje právo určiť sumu poskytnutú na realizáciu výstavného projektu na základe svojho finančného rozpočtu v danom kalendárnom roku. Celkové náklady na realizáciu projektu – do 2000 €. Náklady zahŕňajú najmä mzdu pre vybraného uchádzača, ubytovanie, dovoz diel v rámci SR, spoluúčasť na materiálovom zabezpečení projektu a propagáciu.
 • Termín angažmánu a realizácie výstavného projektu – jún 2022, pričom výstava by trvala následne do začiatku septembra 2022.
 • Nesmie ísť o reprízu výstavného projektu.

Liptovská galéria P. M. Bohúňa poskytne:

 • Vybranému uchádzačovi zamestnanie počas troch týždňov (formou dohody) s nárokom na mzdu v dohodnutej výške.
 • Ubytovanie v Liptovskom Mikuláši.
 • Prístup k umeleckým zbierkam a publikáciám v rámci odbornej galerijnej knižnice.
 • Výstavný priestor na realizáciu projektu (Malá výstavná sieň).
 • Priestor na vlastné tvorenie v ateliéri.
 • Technické vybavenie (dataprojektor, TV, reproduktory) v rámci možností galérie.
 • Asistenciu pri inštalovaní výstavy.
 • Dovoz a odvoz diel galerijnou dodávkou v rámci Slovenska.
 • Stráženie výstavy.
 • Tlač a distribúciu pozvánok.
 • Propagáciu v rámci svojich kanálov.
 • Oficiálne potvrdenie partnerstva galérie pri získavaní grantov a iných foriem spolufinancovania.

Uzávierka podávania žiadostí:

 • 14. november 2021

Vyhodnotenie výzvy:

 • O zaradení projektu do výstavného programu rozhodne komisia zostavená z odborníkov v oblasti vizuálneho umenia do konca novembra 2021.
 • Každý uchádzač obdrží písomné vyrozumenie o rozhodnutí komisie do 7 dní od zasadnutia komisie.
 • S víťazným uchádzačom bude spísaná príslušná forma dohody, v ktorej sa zmluvné strany zaviažu k plneniu všetkých dohodnutých podmienok.

Ďalšie informácie pre žiadateľov:

 • Pôdorys výstavného priestoru si uchádzači môžu pozrieť na http://bit.ly/mala-sien-podorys
 • Fotografie výstavného priestoru si môžu uchádzači pozrieť na bit.ly/foto-mvs
 • Liptovská galéria P. M. Bohúňa si vyhradzuje právo usporiadať počas trvania výstavy sprievodné aktivity k výstave (napr. edukačný program pre školy, detský tábor, komentovanú prehliadku, workshop a pod.)
 • Bližšie informácie o Liptovskej galérii P. M. Bohúňa – www.galerialm.sk

Kontaktná osoba:

 • Mgr. Katarína Jurkovičová, PR manažérka a manažérka výstav LGPMB
 • lgpmb-pr@vuczilina.sk
 • Tel. +421 911 368 730
 • Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře