História a poslanie Klubu priateľov výtvarného umenia

Klub priateľov výtvarného umenia pri Liptovskej galérii P. M. Bohúňa má dlhoročnú tradíciu. Funguje s prestávkami už desiatky rokov. Ide o milovníkov umenia, ktorí sa zúčastňujú výstav a podujatí galérie. Sú medzi prvými, ktorých galéria informuje o plánovaných výstavách, na svojich stretnutiach častokrát podávajú podnetné návrhy a vďaka nim sa povedomie o dianí v galérii dostáva širšiemu publiku.

Počiatky Klubu priateľov výtvarného umenia (KPVU) siahajú do roku 1958. V tom roku začal v galérii P. M. Bohúňa pracovať Alojz Lutonský, aktívny organizátor v rôznych oblastiach (turistiky, cestovného ruchu, horskej záchrannej služby, výstavby horských dopravných zariadení ale aj výtvarného umenia), neskorší riaditeľ Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Bol medzi prvými, ktorý sa aktívne zapojil do práce slovenského Klubu priateľov výtvarného umenia, so sídlom v Bratislave. Išlo o voľné združenie priateľov, priaznivcov a milovníkov umenia. Poslaním Klubu bolo pestovať v úzkej spolupráci so Slovenským fondom výtvarných umení (SFVU) všestranný záujem o výtvarné umenie, pomáhať členom radami a informáciami k lepšej spolupráci a orientácii vo veciach výtvarného umenia. V tej dobe boli členmi KPVU často pracovníci múzeí a galérií. Alojz Lutonský sa stal členom koncom roku 1958 a už začiatkom r. 1959 bol vďaka jeho aktivite navrhnutý za krajského zmocnenca ústredím KPVU.

Celoslovenský klub prostredníctvom Slovenského fondu výtvarných umení vydával ilustrovaný vestník, pozýval členov na prednášky, výstavy, diskusie a iné podujatia. Napríklad v roku 1963 podporil Prvú vecnú výtvarnú lotériu „Umenie pre domov“, ktorú pripravil SFVU vo svojich podnikoch s názvom Dielo. Išlo o rozsiahlu zlosovaciu akciu, ktorej cieľom bolo rozdeliť medzi 150 000 občanov na Slovensku, 1822 umeleckých diel v hodnote 545 000 Kčs. Prvou cenou v lotérii bolo zariadenie interiéru bytu vrátane umeleckých diel v hodnote 20 000 Kčs. SFVU a KPVU tak chceli pomôcť našim výtvarníkom, nakoľko sa v oblasti estetizácie vyskytovalo množstvo negatívnych zjavov, bujnel nevkus a gýč. Úlohou členov KPVU bolo propagovať zlosovaciu akciu a organizovať predaj lósov vo svojom okolí, ktorých cena bola 5 Kčs. Táto akcia mala prispieť v boji proti gýču a zvýšiť návštevnosť v predajniach umeleckých diel s názvom „Dielo“. Na Slovensku sa vtedy nachádzalo 11 predajní Diela, Liptovský Mikuláš bol medzi 9 mestami, v ktorých táto predajňa fungovala.

Pôsobenie Alojza Lutonského nebolo zamerané len na činnosť vtedajšej Obrazárne P.M. Bohúňa. Na stretnutiach Klubu slovenských výtvarných umelcov v Lipt. Mikuláši, ktorého predsedom bol Alfonz Groma, tajomníkom Miroslav Ksandr a hospodárom Martin Martinček, zastupoval Lutonský záujmy celoslovenského Klubu priateľov výtvarného umenia. Samostatný klub priateľov výtvarného umenia pri Galérii P. M. Bohúňa vznikol až neskôr v 80 – tych rokoch 20. storočia. Aj to bolo len neformálne združenie väčšinou rodinných príslušníkov zamestnancov galérie alebo ich priateľov, ktorí mali blízky vzťah k umeniu. Ako spomína dlhoročná členka KPVU pri LGPMB, p. Viera Kvaková, ktorá takmer 30 rokov pracovala v galérii: „Klub vznikol z besied s umelcami, ako bol Karol Feňveš, Ladislav Čemický, Ján Kudlička, Marcel Dúbravec či bratia Rumanskí, ktorí boli ochotní si po vernisáži sadnúť a porozprávať sa o výstave.“ Členovia klubu, ktorých bolo vtedy len zhruba 10, sa stretávali nepravidelne, väčšinou v knižnici galérie. Poslaním klubu bolo viac sa rozprávať o umenírozšíriť povedomie o umelcoch. V tejto snahe pomáhali aj učiteľky výtvarnej výchovy a najmä pracovníčka galérie, ktorá mala na starosti kultúrno-výchovnú činnosť. Dlhé roky na tejto pozícii pôsobila p. Alida Hižnayová.

Klub priateľov výtvarného umenia pri LGPMB obnovil svoju činnosť resp. oficiálne vznikol až v septembri r. 1999. Jeho založenie sa stretlo so živým záujmom a pozitívnym ohlasom priaznivcov výtvarného umenia na Liptove. Klub viedla p. Zita Žiaranová, mal okolo 20 členov, ktorí sa stretávali niekoľkokrát do roka. Členovia sa pravidelne zúčastňovali výstav a kultúrnych podujatí galérie, ako boli cykly prednášok s historikmi umenia, reštaurátorom alebo besedy s vystavujúcimi umelcami a kurátormi. Absolvovali tiež návštevy ateliérov liptovských umelcov a exkurzie za umeleckými a architektonickými pamiatkami.

V súčasnosti je Klub priateľov výtvarného umenia  pri LGPMB voľným združením priaznivcov a milovníkov tohto druhu umenia. Aktuálne má 62 členov, väčšinu tvorí staršia generácia, ktorá sa aktívne zapája do spoločenského a kultúrneho diania v Liptove. Budeme radi, keď sa členská základňa rozšíri o nových členov aj z mladšej generácie. Členom Klubu sa môže stať každý, kto si v galérii zakúpi ročnú abonentku. Tá majiteľovi poskytuje bezplatný vstup na všetky výstavy organizované galériou, bezplatný alebo zvýhodnený vstup na podujatia galérie či zľavy na vybrané publikácie. Ročná abonentka je v hodnote 20 €, pre seniorov nad 65 r. za 12 €, abonentku je možné zakúpiť kedykoľvek v priebehu roka na recepcii Liptovskej galérie P.M. Bohúňa.

Zdroj: archív LGPMB, p. Viera Kvaková

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře