Do zbierky galérie pribudli diela Michala Kerna

V roku 2020 sa Liptovská galéria zapojila do výzvy vyhlásenej Fondom na podporu umenia so žiadosťou o poskytnutie dotácie na nákup diel Michala Kerna (1938-1994), slovenského konceptuálneho a krajinného (land-artového) umelca, pochádzajúceho z Liptova. V predchádzajúcom roku sa nám podarilo získať do dočasnej správy archív z jeho pozostalosti. Z neho sme v spolupráci s historičkou umenia, Danielou Čarnou, vybrali diela, ktoré sú predmetom akvizície. Jedná sa o 35 diel vytvorených v období od r. 1969 až po r. 1991., v hodnote vyše 45 000 €.

Michal Kern bol umelec činný od 60. rokov 20. storočia. Žil a tvoril v rodinnom sídle v lokalite Močiare pri Liptovskom Mikuláši. Jeho tvorba preto spadá do územnej pôsobnosti Liptovskej galérie P. M. Bohúňa, ktorej vedomostný systém je postavený na dôležitých príkladoch umenia Liptova od stredoveku po súčasnosť. Ako konceptuálny umelec sa venoval krajinnému umeniu, hlavnými témami jeho tvorby boli človek a príroda a ako jeden z prvých slovenských umelcov vo svojej tvorbe akcentoval ekologické problémy.

Ďakujeme Fondu na podporu umenia za podporenie našich projektov, ktorých cieľom je uchovanie jedinečných zbierkových predmetov s vysokou kultúrnou hodnotou. Akvizícia zároveň napĺňa záchranný charakter pre tieto diela, pretože mnohé z nich bude potrebné reštaurátorsky ošetriť. Diela sme adekvátne uložili do depozitára galérie, pričom na obalovom materiáli je uvedené, že akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Touto akvizíciou, spolu s dielami získanými do zbierky galérie v predchádzajúcom období, sa nám podarilo vytvoriť reprezentatívny výber z tvorby Michala Kerna.

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře