Do knižnice pribudlo 65 nových publikácií

Počas marca 2022 sme našu knižnicu obohatili o 65 nových titulov. Vďaka projektu „Akvizícia knižnice pri LGPMB“ podporeného Fondom na podporu umenia sme mohli náš knižničný fond rozšíriť o publikácie pre deti a mládež a odborné publikácie z oblasti výtvarného umenia, architektúry, histórie a metodológie dejín umenia, estetiky, pedagogiky či filozofie a psychológie umenia. Ich výber zabezpečili predovšetkým naši šiesti interní kurátori, galerijná pedagogička a galerijná reštaurátorka.

Knižnica pri LGPMB bola zriadená v rovnakom roku ako samotná galéria, teda už v roku 1955. Sídli v budove galérie a pod jej záštitou aj funguje. Disponuje viac ako 11 200 knižničnými jednotkami. V prvých desaťročiach bol knižničný fond zakladaný z mimoriadne kvalitných a dnes už častokrát vzácnych titulov. V súčasnosti prevláda snaha nadviazať na kvalitnú zbierku kníh z prvých desaťročí fungovania knižnice a dobudovávať knižničný fond za obdobie, kedy knižnica nepatrila medzi priority galerijnej inštitúcie (za posledných desať rokov pred uskutočnením projektu bolo do galerijnej knižnice zakúpených iba 9 publikácií, zvyšných 1064 publikácií bolo získaných darom, výmenou, alebo vo forme povinných výtlačkov). Novonadobudnuté knižné tituly sú umiestnené v priestore Knižnice pri Liptovskej galérii P. M. Bohúňa.

Doplnený knižničný fond má veľký význam pre vedeckovýskumnú i umeleckú oblasť, nakoľko je bohatým zdrojom najnovších poznatkov, výskumov a vizuálnych prameňov nielen pre umenovedných pracovníkov galérie, ale aj pre umelcov, ktorí v rámci svojich výstavných aktivít tvoria priamo v priestoroch galérie. Rovnako tak i žiaci, študenti a iní záujemcovia majú možnosť svoje projekty rozpracovávať za pomoci knižničného fondu galerijnej knižnice. Nakoľko je Knižnica pri LGPMB jedinou špeciálnou knižnicou galérie na Liptove, predstavuje so svojím knižničným fondom spádovú inštitúciu pre záujemcov orientovaných na oblasť umenia, architektúry, kultúry a estetiky z Liptova.

Novonadobudnuté knižné tituly predstavujú prínos aj pre žiakov, ktorí galerijnú knižnicu pravidelne navštevujú v rámci školského vyučovania.  Galerijná pedagogička pracuje s publikáciami spôsobom, aby obohatil poznatky žiakov a rozvinul v nich záujem o oblasť knižnej kultúry, typografie, kaligrafie a knižnej ilustrácie.

Prínosom projektu bolo obohatenie knižničného fondu Knižnice pri LGPMB nielen o tituly obsahujúce najnovšie vedecké poznatky a výskumy, ale aj o významné klasické diela z umenovednej oblasti.

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře