64. výročie Liptovskej galérie P. M. Bohúňa

Dnes si pripomíname 64. výročie vzniku Liptovskej galérie P. M. Bohúňa, tretej najstaršej inštitúcie svojho druhu na Slovensku (po Slovenskej národnej galérii v Bratislave a Východoslovenskej galérii v Košiciach), založenej pod názvom Obrazáreň P. M. Bohúňa.

Zriadenie Obrazárne P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši s platnosťou od 1.7.1955 bolo vyvrcholením úsilia niekoľkých predstaviteľov liptovskej kultúry, ktorí napriek mnohým ťažkostiam pripravovali pôdu pre vznik tejto kultúrnej ustanovizne už niekoľko rokov predtým. Myšlienka založiť obrazáreň v Lipt. Mikuláši vznikla už v roku 1949, keď prvými konkrétnymi prejavmi tejto snahy boli nákupy vzácnych exponátov z mestského rozpočtu, ale pre nedostatok vhodných priestorov sa realizácia obrazárne odďaľovala. Vďaka aktivite mikulášskeho rodáka Janka Alexyho, ktorý dokázal nadchnúť predstaviteľov mesta a kultúrnych pracovníkov sa táto myšlienka podarila. S podporou Zväzu slovenských výtvarných umelcov, maliarov Bedricha Hoffstädtera a Jána Želibského a vtedajšieho riaditeľa Slovenskej národnej galérie Karola Vaculíka, presadil na Povereníctve školstva a kultúry v Bratislave vznik galérie liptovských umelcov.

Pre účely Obrazárne P. M. Bohúňa bola vyčlenená bývalá budova dievčenskej evanjelickej školy – najprv prízemie, perspektívne poschodie, kde boli vtedy ešte učiteľské byty. Galéria tak získala budovu z 2. polovice 19. storočia, kde v rokoch 1854 – 1865 pôsobil ako učiteľ významný národovec – Peter Michal Bohúň. Za prvého riaditeľa Obrazárne bol vymenovaný Vojtech Mensatoris, ktorý v tejto funkcii pôsobil takmer 22 rokov. Profiloval zbierkotvornú činnosť galérie tak, že do zbierkového fondu sa zaraďovali predovšetkým diela slovenské, stredoslovenskej proveniencie 19. a 20. storočia a potom také, ktoré mali k tomuto kraju vzťah a diela starého umenia. Počas jeho pôsobenia bola v roku 1971 začatá prestavba budovy galérie, keďže stará budova už svojimi priestormi nevyhovovala. Projekt rekonštrukcie a prístavby rátal so zdvihnutím starej budovy o jedno poschodie, ktoré malo slúžiť na expozíciu stálych zbierok a s prístavbou v tvare T, kde vodorovné rameno predstavuje starú budovu a zvislé prístavbu, kde bola na poschodí projektovaná veľká sála slúžiaca na dočasné výstavy. Interiéry v inovovanej galérii navrhol Ing. arch. Viktor Holubár. Renovovaná galéria bola slávnostne otvorená v 1979.

V súčasnosti plní galéria výstavnú, kultúrno-výchovnú, publikačnú, zbierkotvornú a ochrannú funkciu. Jej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. V jej zbierkach je takmer 5300 umeleckých diel (maľba, kresba, grafika, fotografia, plastika), z ktorých časť je vystavená v piatich stálych expozíciách: Staré umenie, Portrét, krajina, žáner (1800 – 1918), Bohúňova sieň, Moderna – 1. pol. 20. storočia a Osobnosti – 2. pol. 20. storočia.

Liptovská galéria P. M. Bohúňa patrí svojím charakterom, rozsahom, významom, pôsobnosťou a poslaním medzi významné kultúrne inštitúcie nielen v rámci regiónu, ale celého Slovenska. Za roky jej existencie prešlo jej sieňami státisíce návštevníkov, čím značne obohatila umeleckú a kultúrnu výchovu.

 

Zdroj:  MALIŇÁK, K. Galéria Petra Michala Bohúňa Liptovský Mikuláš 1955-1985. Liptovský Mikuláš: Osveta, 1986. 156 s.

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře