Zreštaurovaná oltárna tabuľa

Tlačová správa:

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v tomto roku zrealizovala druhú etapu projektu, prebiehajúceho v období júl 2020 – jún 2021, náväzne na prvú etapu z obdobia máj 2018 – jún 2019, podporeného z verejných zdrojov v programe Odborné ošetrenie zbierkových fondov Fondom na podporu umenia ako hlavným partnerom a Žilinským samosprávnym krajom.

Zámerom  tohto projektu bolo reštaurovanie poškodeného zbierkového predmetu s cieľom  prezentovať ho vo fyzickej súdržnosti a celistvosti v rámci odstránenia nevhodných materiálov, použitých pri predošlých reštaurátorských zásahoch.

Názov diela: Adorácia oltárnej sviatosti- centrálna oltárna tabula

Autor: Majster tabule Sv. Juraja

Datovanie: r.1545….(1501-1600)

Technika: tabuľová maľba

Materiál: smrekové drevo, vaječná tempera

Rozmery: 127 x 89 cm  ( v x š)

Majiteľ: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa

Inv.číslo: O-1229

Prírastkové číslo: 8/2007

            Po neodbornom zásahu v minulosti r. 2004 -2005, pri ktorom boli použité nevhodné akrylové pojidlá a tmely, dielo ostalo prezentované vo fragmentárnej podobe v snahe odprezentovať v miestach poškodenia a úbytku vrstvy maľby lokálne záznamy pôvodnej a vzácnejšej  staršej maľby. V dôsledku tohoto rozhodnutia, prezentácie neucelenej vrstvy maľby, dielo naďalej degradovalo zvetrávaním v dôsledku zmien klimatických podmienok a postupne mu hrozilo trvalé poškodenie. Dá sa povedať, že dielo bolo „znehodnotené“ bez možnosti odbornej konzultácie.

            V rámci realizácie tohoto projektu bolo dielo zreštaurované v koncepcii riešenia jeho nevyhovujúceho technického stavu v postupe upevnenia maľby príbuznými prírodnými materiálmi k originálu, očistenia od moderných syntetických akrylových pojív, s doplnením vrstvy maľby glejovo-kriedovým tmelením a estetickým výtvarným zjednotením akvarelovými farbami. Dielo je v súčasnosti prezentované v scelenej vrstve uchovanej vrchnej vrstvy maľby v stálej expozícii „Staré umenie“ LGPMB.

Fotosnímky pred a po reštaurovaní oltárnej tabule:

1. pred reštaurovaním, 2. tmelenie maľby po očistení (prvá etapa projektu), 3. po ukončení reštaurovania (druhá etapa projektu)

Súvisiace diela zo zbierky LGPMB sú dva bočné obojstranné oltárne krídla od Majstra tabule Sv. Juraja z r. 1545, ktoré patria k tejto  centrálnej oltárnej tabuli, vystavené v stálej expozícii „Staré umenie“ LGPMB.

Svätý Pavol z Tarzu, Bičovanie Krista, Svätý Juraj, Zmŕtvychvstanie Krista

Expozícia „Staré umenie“ LGPMB je v súčasnosti v procese reinštalácie  a bude sprístupnená verejnosti  v decembri tohto roku.

Mgr. art. Erika Benická, koordinátorka projektu

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře