Pavel Petráš st. '85

 

Tlačová správa

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Miesto, dátum, čas: Malá výstavná sieň, Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, 8.9.2016 o 16.00

Názov výstavy, trvanie: Pavel Petráš st. '85, od 8.9.2016 do 1.10.2016

Kurátorka: Mgr. Barbora Vyšňanová, Mgr. Veronika Repová

 

V galerijných priestoroch sa pri príležitosti 85. ročného životného jubilea pripravila výstava jedného zo zakladajúcich členov Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Inštalácia pod názvom: Pavel Petráš st. '85 obsahuje dokumentačný charakter celoživotnej a stále neuhasínajúcej tvorby Pavla Petráša st. Nielen z pocty k jeho jubileu, ale i k jeho nemalému pričineniu o založenie galérie obživla potreba predstaviť a znovu zmapovať jeho prácu.

Nepatrí medzi profesionálnych výtvarníkov, je laikom, samoukom, ktorý absolvoval súkromné štúdiá u Ester Martinčekovej Šimerovej, Mikuláša Štalmacha, Alfonza Gromu, Fera Kráľa a Vojtecha Mensatorisa. Blízky vzťah učiteľa a žiaka ho vniesol medzi vtedajšie významné osobnosti kultúrneho a umeleckého života. 

V zbierke LGPMB sa nachádza 77 diel P. Petráša st. z ktorých niekoľko je odprezentovaných priamo na výstave. Výber je doplnený o diela zo súkromného majetku autora. V zastúpení bizarných kresbičiek, maľby, kresby, grafiky, plastiky a fotografií jeho monumentálnych realizácií sa pred nami ocitá veľmi senzitívna ľudská bytosť nebrániaca hľadať nové spôsoby výtvarného vyjadrenia. 

Námety, ktoré ho oslovujú pochádzajú zväčša z prírody. Takými sú napríklad - Liptovské epopeje, jaskynné motívy a v súčasnosti vodné riavy. Spôsob výtvarného vyjadrenia P. Petráša st. v sebe obnáša široké spektrum prevedenia, od umeleckého rukopisu až po farebný výraz. Historička umenia Viera Luxová spomína v publikácii Maľba v architektúre (1989) spolu 33 monumentálnych realizácií v priestore vytvorených Pavlom Petrášom st. (s. 220, 221). Prvá realizácia prebehla v roku 1966, posledná v r. 1985.

Pavel Petráš st.

- 1931, 5. júna sa narodil v Prievidzi

- 1950, štúdium na VOŠ LM Liberec, súkromné štúdiá u Ester M. Šimerovej, M. Štalmacha, A.

Gromu, F. Kráľa a V. Mensatorisa

- 1960, odmena v celoštátnej súťaži Zväzu československých výtvarných umelcov k 15. Výročiu

oslobodenia za grafický cyklus „Všedný deň“

- 1974 odmena v celoslovenskej súťaži k 30. Výročiu SNP

- 1982, 87 cena na výstave Architekti a výtvarníci Liptova

Momentálne žije v Palúdzkej, kde tvorí a spolu so synom Mgr. art. Pavlom Petrášom, ArtD. prevádzkuje Galériu P&P Petráš. Sprievodnou udalosťou vernisáže je krst knihy spomienok „Obrazáreň“, ktorú pripravil v spolupráci s pánom Petrášom st. Štefan Packa. Kniha obsahuje spomienky Pavla Petráša st. na mnohých známych umelcov, ktorý pôsobili na Liptove.