J. A., ALEXY

Rezonancia tvorby Janka Alexyho v dielach súčasného umenia / Resonance of Janko Alexy's work in works of contemporary art

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: J. A., ALEXY

Podnadpis: Rezonancia tvorby Janka Alexyho v dielach súčasného umenia

Miesto: Veľká výstavná sieň LGPMB

Trvanie výstavy: 19.4. - 26.8.2023  výstava predĺžená do 2.9.2023

Otvorenie výstavy:  18.4.2023 o 16:30 hod.

Kurátor výstavy: Richard Gregor

Vystavujúci autori:

Janko Alexy, Štefan Balázs, Mária Balážová, Anton Čierny, Lucia Dovičáková, Pavlína Fichta Čierna, Květa Fulierová, Juraj Kollár, Mira Kubáňová, Ján Kudlička, Stano Masár, Matúš Maťátko, Kristián Németh, Aliz*a Orlan, Martin Piaček, Rasťo Podoba, Veronika Rónaiová, Peter Rónai, Jarmila Sabová Džuppová, Dorota Sadovská, Ivana Šáteková, Olja Triaška Stefanović, Ján Triaška, Vladislav Zabel

Spolupracujúce inštitúcie:

Galéria mesta Bratislavy
Oravská galéria

 

Výstavný projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Scroll down for English

 

Za vznikom tejto výstavy stojí otázka, aký odkaz nám do dneška zanecháva slovenská moderna a jej konkrétni predstavitelia. V našom prípade ide o osobnosť Janka Alexyho (1894-1970), rodáka z Liptovského Mikuláša a jedného zo zakladateľov našej galérie v roku 1955. Pýtame sa na odkaz nie komerčný, ani poučkový - ale reálny a hmatateľný. Oslovili sme viac ako dvadsať aktívnych umelcov mnohých generácií, od tridsiatnikov až po deväťdesiatnikov, ktorí pracujú v rôznych oblastiach vizuálnej tvorby a tiež na rôznych miestach Slovenska. V absolútnej  miere mali k vytvoreniu diela voľnú ruku - mohlo ísť o poctu aj kritiku, parafrázu aj citáciu, pripomienku, či dokonca spomienku, alebo len voľnú asociáciu. Akceptovali sme aj staršie práce, pokiaľ ich príslušný autor nominoval.

Výstava teda pozostáva z nových diel, a tiež zo špecificky radenej koláže tvorby Janka Alexyho, umiestnenej v samostatnej sekcii Veľkej sály. Nejde o Alexyho retrospektívu, ani o prísny výber jeho ťažiskových malieb, ale o prehľad, rez celou šírkou jeho tvorivej škály v chronologickom radení. Ukazuje jeho hľadania, návraty a nové hľadania, konkrétne tematické či štýlové snahy a narácie, ktoré v mnohom dokladajú nielen umeleckú, ale tiež obrodeneckú podstatu jeho osobnosti. 

V Alexyho zornom poli sa nachádzal nielen obraz, ale tiež umelecká kritika, literárna a pedagogická práca, ako aj všeobecne známa organizačná činnosť. Predznamenal tým v mnohom práve dnešné stratégie na našej kultúrnej scéne, ktorej dôležitým segmentom je individuálny a kolektívny umelecký aktivizmus. Ukazuje sa, že slovenská prvorepubliková moderna, ktorej svoju pozornosť venuje čoraz menej odborníkov, má v sebe obrovský potenciál. Je lepšie vnímať ju nie ako oneskorenú odozvu parížskych štýlov 19. storočia, ale ako predzvesť toho, čo ešte len malo a má nastať.

Richard Gregor

 

ENGLISH

This exhibition is based on the question of what legacy Slovak Modern Art and its specific representatives leave for us to this day. In our specific case, it is the personality of Janko Alexy (1894-1970), a native of Liptovský Mikuláš and one of the founders of our gallery in 1955. We are asking for a reference, not a commercial one, nor an instructional one - but a real and tangible one. We approached more than twenty active artists of many generations, from thirty to ninety, who work in various fields of visual art and also in various places in Slovakia. To an absolute extent, they had a free hand to produce the work - it could be a tribute or a criticism, a paraphrase or a quotation, a reminder or even a souvenir, or just a free association. We also accepted older works, as long as they were nominated by the respective author.

The exhibition therefore consists of new works, as well as a specifically arranged collage of Janko Alexy's work, located in a separate section of the Great Hall. It is not Alexy's retrospective, nor a strict selection of his crucial paintings, but rather an overview, a cross-section of the entire width of his creative range in chronological order. It shows his searches, returns and new searches, specific thematic or stylistic efforts and narratives, which in many ways demonstrate not only the artistic, but also the revivalist essence of his personality.

Alexy's field of vision was not only painting, but also art criticism, literary and pedagogical work, as well as generally known organizational activity. In many ways, he foreshadowed today's strategies on our cultural scene, an important segment of which is individual and collective artistic activism. It turns out that the Slovak First Republic modernism, to which fewer and fewer experts are paying attention, has enormous potential. It is better to see it not as a belated response to the Parisian styles of the 19th century, but as a forerunner of what was yet to come.

Richard Gregor

Plagát:

Pozvánka: