Diane Victor 

PUMA PODBREZINSKÁ

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: PUMA PODBREZINSKÁ

Miesto: Galéria Kolomana Sokola

Trvanie výstavy:  5.7. - 5.11.2022  výstava je predĺžená do 19.11.2022

Otvorenie výstavy:  4.7.2022 o 16:30 hod.

Kurátorka výstavy: Karen von Veh

Vystavujúca umelkyňa: Diane Victor

 

 

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Diane Victor (nar. 1964) je jednou z popredných umelkýň v Južnej Afrike, ktorá je známa svojimi technickými znalosťami a štipľavo satirickým sociálnym komentárom. Má za sebou viac ako 25 samostatných výstav v Južnej Afrike, Amerike a Francúzsku a zúčastnila sa skupinových výstav po celom svete. Jej diela tvoria súčasť stálych zbierok v Metropolitan Museum of Art (NY), MOMA (NY), Smithsonian Institution (Washington), Victoria and Albert Museum (Londýn), Albertina Collection (Viedeň), Grinnell College, Iowa (USA), Bibliothèque Nationale de France, Fondation Blachère (Francúzsko) a všetky hlavné galérie a zbierky v Južnej Afrike. O jej práci vyšlo päť kníh, pričom najnovšia publikácia je pripravená na uvedenie vo Francúzsku tento rok.

Victorovej sláva je do určitej miery odvodená od jej použitia techniky, ktorú vynašla - kreslenia dymom zo sviečky. Tento proces vyžaduje, aby bol papier (alebo sklo) zavesený nad jej hlavou, zatiaľ čo ona „kreslí“ gestikuláciou dymom sviečky, ktorý zanecháva uhlíkové škvrny na substráte. Hustota obrazu sa vytvorí týmto spôsobom a potom sa pomocou malého štetca opatrne odstráni uhlík, čím sa získajú odlišné tonálne kvality a jemné detaily. Napriek ťažkostiam s ovládaním dymu zo sviečok vyzerajú hotové kresby pozoruhodne realisticky a Victor použila tento proces na vytvorenie diela pre túto výstavu, vyrobené in situ, ktoré odkazuje na niektoré z miestnych dejín Liptovského Mikuláša.

Nečakajte však, že ide o dielo vychvaľujúce krásy mesta či historické triumfy. Victorovej diela sú často veľmi znepokojujúce. Či už ide o jednoduché perokresby alebo zložitejšie kompozície, jej práca sa vyznačuje silnou ikonografiou a neuveriteľnou schopnosťou narušiť samoľúbosť a narušiť zažité presvedčenia alebo hodnoty. Jej brilantný pohľad naráža do rozpletajúceho sa vlákna našej spoločenskej štruktúry, dráždi každú škaredú pravdu a skrytú hrôzu; každý zle koncipovaný „dobrý úmysel“, ktorý dláždi cestu do pekla. Takýto obsah bude zaznamenaný aj v jej sérii leptov s názvom Katastrofy mieru (odvolávajúc sa na Goyove vojnové katastrofy, ale komentujúc sociálne a politické činy hrôzy, ku ktorým došlo počas demokracie v Južnej Afrike).

Victor vytvára druh diela, ktoré sa hodí na diskusiu a debatu, pretože demonštruje svoju reakciu na výstrelky spoločnosti prostredníctvom intenzívne namáhaných viscerálnych detailov a šokujúceho použitia vytesňovania a paródie. Nie je to však len ikonografia jej diel, ale aj technické zvládnutie grafických médií, ktoré ju odlišuje od väčšiny umelcov, pretože spája formu a obsah do nezabudnuteľného zážitku pre diváka. Toto je „neprehliadnuteľná“, výstava, ktorá môže povzbudiť zamyslenie a možno aj druhú návštevu.

Emeritná Profesorka Karen von Veh

 

ENGLISH

Diane Victor (b. 1964) is one of South Africa’s foremost artists, known for her technical expertise and bitingly satirical social commentary.  She has had more than 25(?) solo [KvV1] exhibitions in South Africa, America and France and has taken part in group exhibitions all over the world.  Her work forms part of the permanent collections in the Metropolitan Museum of Art (NY), MOMA (NY), Smithsonian Institution (Washington), Victoria and Albert Museum (London), Albertina Collection (Vienna), Grinnell College, Iowa (USA), Bibliothèque Nationale de France, Fondation Blachère (France) and all the major Galleries and collections in South Africa.  Five books on her work have been published, with the latest publication ready to launch in France this year.

Victor’s fame is derived to some extent from her use of a technique she invented - drawing with smoke from a candle.  The process requires paper (or glass) to be suspended above her head while she ‘draws’ by gesturing with the candle smoke, which leaves carbon stains on the substrate.  The image density is built up in this way and a small brush is then used to carefully remove carbon creating differentiated tonal qualities and fine details. Despite the difficulty of controlling candle smoke the finished drawings look remarkably lifelike and Victor has used this process to create a work for this exhibition, made in situ, that refers to some of the local history of Liptovský Mikuláš. 

Do not expect this to be a work extolling the beauties of the town or historic triumphs though.  Victor’s works are often very disturbing.  Whether in simple line drawings or more complex compositions, her work is distinguished by its powerful iconography and an uncanny ability to disrupt complacency and disturb long-held beliefs or values.  Her razor sharp insight taps into the unravelling thread of our social fabric, teasing out each nasty truth and hidden horror; each poorly conceived ‘good intention’ that paves the road to hell. Such content will also be noted in her series of etchings on display titled Disasters of Peace (referring to Goya’s Disasters of War but commenting on social and political acts of horror that have occurred during South Africa’s democracy). 

Victor creates the kind of work that lends itself to discussion and debate as it demonstrates her reaction to the excesses of society through intensely laboured visceral details and shocking use of displacement and parody.  It is not only the iconography of her works, however, but her technical mastery of graphic media that sets her apart from most artists as she fuses form and content into an unforgettable experience for the viewer.  This is a ‘not to be missed’ exhibition, one that may encourage contemplation and, perhaps, a second visit. 

Professor Emeritus Karen von Veh

 

Plagát:

Pozvánka: