PEAKS, PICS AND OTHER INCONSISTENCIES

Organizátor/ Organizer: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja/ The Peter Michal Bohúň Gallery in Liptov in the founding competence of the Žilina self-governing region

Názov výstavy/ Title: Peaks, Pics and Other Inconsistencies

Miesto/ Place: Liptovská galéria P. M. Bohúňa/ The Peter Michal Bohúň Gallery in Liptov

Trvanie výstavy/ Duration:  29.9. - 27.11.2021/ 29th of Sept. - 27th of Nov.

Otvorenie výstavy/ Opening of the exhibition: 28.9.2021 o 16:30 hod./ Sept 28th 2021 at 4:30 P.M.

Kurátor výstavy/ Curator: Łukasz Białkowski

Vystavujúci umelci/ Exhibiting artists: András Cséfalvay, Jan Dziaczkowski, Ľudovít Fulla, Mark Fridvalszki, Władysław Hasior, Adrien Missika, Alex Mlynárčik, Norman Leto, Štefan Papčo, Sara Piotrowska, Filip Rybkowski, Adam Rzepecki, Maciej Szczęśniak, Mieczysław Szczuka, Andrzej Wróblewski, Jakub Woynarowski, Alicja Żebrowska

 

Výstavný projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. / Supported using public funding by Slovak Arts Council.

Scroll down for English     

Hlavnou myšlienkou, ktorú výstava prináša, je, že prístup poľských umelcov k horám sa viditeľne líši od prístupu, ktorý vyvoláva u Slovákov, aj keď umelci oboch národov odkazujú na rovnaký fyzický priestor a krajinu.
     Na mentálnej mape Poliakov sa hory stali všetkým, len nie miestom pre bežný život, prácu alebo poľnohospodárstvo. Zdá sa, že je to vcelku opak prítomnosti hôr v slovenskom umení a sociálnej imaginácii. V slovenskej perspektíve sa hory javia ako priestor pre opakujúce sa každodenné činnosti. Zdá sa, že pokušenie urobiť z nich vznešený predmet kontemplácie je prirodzene umiernené. Napríklad obrazy Ľudovíta Fullu s výjavmi slovenského folklóru vyjadrujú pokoj a radosť z každodenných rutín – vidíme ľudí pracovať a využívať prostredie, namiesto toho, aby s týmto prostredím zvádzali súboj. Tento prístup je prítomný aj v súčasnom umení. Keď sa pozrieme na diela Alexa Mlynárčika, ukazuje sa, že vidí hory ako miesto pre svadobnú hostinu (Evina svadba), radostné výlety (Dni radosti) alebo lyžiarske súťaže (Festival snehu). Aj krátky pohľad na diela Štefana Papča odhaľuje prekvapivo pokojný a analytický pohľad na hory v porovnaní s romantickým a pohnutým prístupom poľských výtvarníkov. Ak vezmeme do úvahy, že slovenské územie je väčšinou hornaté, tušenie skúmané vo Vrchoch, obrázkoch a iných nezrovnalostiach sa stáva čoraz presnejším.
     Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, priestor obklopený horami, môže byť ideálnou platformou na to, aby ste sa pozreli na dôležitosť a význam hôr ako na súčasť národnej alebo sociálnej imaginácie. Spájame diela, ktoré rozpracúvajú motív hôr, a porovnávame výtvarné prístupy, skryté predpoklady a predsudky. Porovnávame napríklad Władysława Hasiora s Alexom Mlynárčikom. Obaja patrili k vlne povojnových avantgardných hnutí v stredovýchodnej Európe, obaja žili ako mladí v mestách obklopených horami a obaja ako etablovaní umelci vo svojom umení odkazujú na hory. Ak však ten prvý považoval hory za miesto, kde prírodné živly ukázali svoju silu, ten druhý bol viac-menej zameraný na športové aktivity alebo svadobné obrady.
     Aby sa predišlo pocitu konfrontácie a umenia z Poľska a Slovenska bolo zaradené do širšieho kontextu, pridávame niektoré uhly pohľadu „zvonka“. Zaradili sme umelcov z Maďarska a Francúzska. Každopádne, aj keď sa tu uvedené predpoklady môžu ukázať ako nepravdivé alebo nekonzistentné, stále to zostáva skvelou príležitosťou na medzinárodné stretnutie.

Łukasz Białkowski

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Výstava sa koná pod záštitou veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku, p. Krzysztofa Strzałku.

 

ENG:

     The main intuition that the exhibition introduces is that the approach taken by Polish artists towards mountains is visibly different from the one evoked by Slovaks, even though artists of both nations altogether refer to the same physical space and landscapes.
     In a mental map shared by Poles, mountains became everything but a place for a regular life, working, or farming. It appears to be a quite opposite to the presence of mountains in Slovak art and social imaginary. In the Slovak perspective, mountains appear as a space for regular, everyday activities. The temptation to make them a sublime object of contemplation seems naturally moderated. E.g. paintings by Ľudovít Fulla depicting Slovak folklore express tranquility and joy taken out of daily routines – we can see people working and making a use of the environment instead of struggling with it. This approach is present also in contemporary art. If we take a look at Alex Mlynárčik’s works it turns out that in his view, mountains are a place for a wedding party (Evina Svadba), joyful excursions (Day of Joy) or ski competitions (Snow Festival). Even a short gaze at works by Štefan Papčo reveals a strikingly calm and analytical view on mountains compared to the romantic and troubled attitude of Polish artists. If we take into consideration that the Slovak territory is mostly covered by mountains, the intuition explored in Peaks, Pics and Other Inconsistencies appears more and more accurate.
     Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, a space surrounded by mountains, seems to be a perfect platform to take a look at the significance and meaning of mountains as a part of national or social imaginary. We juxtapose works which elaborate on a motif of mountains and we compare artists’ approaches, hidden presuppositions and prejudgments. For instance, we compare Władysław Hasior to Alex Mlynárčik. They both belonged to a wave of post-war avant-garde movements in Central-Eastern Europe, both lived in towns surrounded by mountains when they were young, and they both referred to mountains in their art when they were established artists. However, if the former considered mountains to be a place where natural elements showed their power, the latter was more or less focused on sport activities or wedding ceremonies.
     In order to avoid a feeling of confrontation and to put art from Poland and Slovakia in a broader context, some “external” points of view are added. We also include artists from Hungary and France. In conclusion, if assumptions expressed here might turn out to be false or inconsistent, it would still be a great opportunity for an international encounter.

Łukasz Białkowski

This project has been supported using public funds provided by Slovak Arts Council. The exhibition is held under the auspices of H. E. Mr. Krzysztof Strzałka, Ambassador of the Republic of Poland in Slovakia. 

 

 

Plagát / Poster:

Pozvánka/ Invitation: