Žilinský samosprávny kraj vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie

Riaditeľ Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš

Názov pozície: riaditeľ Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/14/2023

Názov organizácie: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Tranovského ul. č. 3, 031 01 Liptovský Mikuláš

Pracovná oblasť: verejná správa – oblasť kultúry

Miesto výkonu práce:  Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Tranovského ul. č. 3, 031 01 Liptovský Mikuláš

Počet obsadzovaných miest: 1

Pracovný pomer: TPP

Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok

Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň

Dátum nástupu: od 01. 06. 2023, príp. dohodou

Platové podmienky: od 1 500 € brutto/mesiac.

Plat bude stanovený v zmysle ustanovení z. č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Zamestnanecké výhody, benefity:

·         stabilná verejná inštitúcia

Popis činnosti pracovného miesta:

·         komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činnosti organizácie,

·         zodpovednosť za zveľaďovanie a efektívne a hospodárne nakladanie so zvereným majetkom organizácie.

 

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Stupeň vzdelania: vysokoškolské II. stupňa

Študijný odbor: zameranie na oblasť kultúry výhodou

Požadovaná prax:               5 ročná odborná prax

                                                 3 ročná riadiaca prax

Pozícia vhodná pre absolventa: nie

Znalosť štátneho jazyka: vyžaduje sa

Vodičský preukaz: skupiny B

 

Základné a osobnostné predpoklady:

·         manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,

·         znalosť štátneho jazyka,

·         znalosť cudzieho jazyka – vítaná,

·         aktívna práca s PC  a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,

·         bezúhonnosť (preukazuje sa čestným vyhlásením o bezúhonnosti),

·         zdravotná spôsobilosť na prácu.

 

Ďalšie požiadavky:

·         odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (napr. zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, zákon  č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, Zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a pod.) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákonník práce č. 311/2001 Z. z., zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pod.)

 

Podmienky zaradenia uchádzača do výberového konania:

·         splnenie stanovených kvalifikačných predpokladov a ostatných požiadaviek v zmysle inzerátu,

·         doručenie požadovaných dokumentov do termínu uzávierky.

 

Zoznam požadovaných dokumentov:

·        žiadosť o zaradenie do výberového konania,

·        motivačný list,

·        štruktúrovaný profesijný životopis,

·        kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia,

·        čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise,

·        projekt so zameraním na víziu smerovania organizácie, rozvoja  a skvalitnenia kultúrnej ponuky a služieb s dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie na najbližších 5 rokov v štruktúre podľa Smernice č. 137/2021 Žilinského samosprávneho kraja  (Čl. IV, odsek 3), 4) a 5)), ktorá je zverejnená na internetovej stránke  www.regionzilina.sk » oznamy » dokumenty » smernice » schválené v roku 2021.

 

INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

Dátum vyhlásenia výberového konania:   24. 04. 2023

Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: do 12. 05. 2023

Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:

poštou na adresu (prípadne osobne do podateľne Úradu ŽSK): Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – názov organizácie“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke,

alebo

formou elektronickej schránky – podľa z. č. 305//2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o e-Governmente“).

 

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:

Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina

Spôsob vykonania výberového konania: písomná forma osobnostného dotazníka, osobný pohovor, verejné vypočutie uchádzača.

Kontaktná osoba:    p. Mária Pečená, t. č. 041/5032 422, e-mail: maria.pecena@zilinskazupa.sk

 

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.