Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja informuje o výberovom konaní na pozíciu

Vedúci/vedúca oddelenia ekonomiky a prevádzky – ekonóm/ekonómka

Počet voľných pracovných miest: 1

Úväzok: 1,0

Miesto výkonu práce: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Tranovského 3, 031 01  Liptovský Mikuláš

Kontaktná osoba: Mgr. Richard Gregor, 0903 660 069

Platové podmienky: mzdové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z.z. – Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (celkový rozsah 920€ - 1200€ brutto).

Tarifná mzda: pri SŠ vzdelaní platová trieda 5, tarifná mzda od  692,00 do 830,50 €  v závislosti od dĺžky odbornej  praxe, pri VŠ vzdelaní platová trieda 7, tarifná  mzda od 802,00 do 962,50 €  v závislosti od dĺžky odbornej  praxe, k tarifnej mzdepríplatok  za  riadenie  a osobný  príplatok podľa predpisov

Dátum nástupu: 01.04.2021 alebo podľa dohody

Pracovný pomer: doba určitá na jeden kalendárny rok s možnosťou predlženia na dobu neurčitú, skúšobná lehota 3 mesiace

Práca na zmeny/pracovný čas: jednozmenná, pružný  pracovný čas

Požadované vzdelanie: úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru, alebo VŠ ekonomického zamerania

 

Náplň práce:

- vedenie 6-členného oddelenia, ktoré zabezpečuje ekonomiku, personalistiku a fyzickú prevádzku verejnej príspevkovej organizácie v oblasti kultúry

- komplexné zabezpečovanie účtovnej agendy s väzbami na rozpočet, tvorba rozpočtu, realizácia  úprav rozpočtu, zabezpečenie všetkých operácií súvisiacich s rozpočtovaním, financovaním, účtovaním a kontrolou efektívneho využívania finančných prostriedkov

- zodpovednosť za pohyby na účtoch v Štátnej pokladnici a iných bankových účtoch a zabezpečenie bankového styku, evidencia, účtovanie bankových  pohybov

- zostavenie účtovnej závierky (štvrťročne, ročne), finančných výkazov (štvrťročne, ročne), konsolidovanej účtovnej závierky, štatistík, analýz a reportov aj pre potreby  zriaďovateľa

- vyúčtovanie  transferov voči poskytovateľom (samospráve,  zriaďovateľovi, štátnemu  rozpočtu a iným  poskytovateľom)

- zodpovednosť za zverejňovanie faktúr a objednávok

- zodpovednosť za verejné obstarávanie v zmysle platnej legislatívy, zostavenie a aktualizácia plánu verejného obstarávania, štvrťročné súhrnné správy

- vykonávanie  základnej finančnej  kontroly

- vystavovanie objednávok a odberateľských faktúr

- vyúčtovanie komisionárskych zmlúv

- zostavovanie priznaní a hlásení pre Finančnú  správu,

- vypracovávanie vnútorných predpisov a smerníc v oblasti ekonomiky a financovania

 

Ďalšie kritériá a požiadavky:

- vzťah ku kultúre a k pamäťovým inštitúciám

- ochota a schopnosť nachádzať riešenia v zložitej administratíve verejnej správy

- občianska bezúhonnosť

- znalosť legislatívnych noriem pre príslušnú oblasť (najmä: zákon o slobodnom prístupe k informáciám, zákon o múzeách a galériách, zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákon o majetky vyšších územných celkov, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon o verejnom obstarávaní, zákon o výkone práce vo verejnom záujme, zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon o ochrane osobných údajov, zákon o DPH, zákon o dani  z príjmov, občiansky  zákonník, obchodný zákonník, zákonník práce a ďalšie)

- znalosť predpisov pre zostavovanie účtovných závierok a výkazov

- znalosť účtovných postupov verejnej správy a rozpočtovníctva verejnej  správy

- znalosť – MS Word, MS Excel, MS Outlook, znalosť ekonomického programu iSpin výhodou

- minimálne 3 ročná prax v oblasti ekonomiky

- prax v riadení oddelenia alebo predpoklady k vedeniu kolektívu.

 

Ponúkame:

-  prácu v jednej z našich najrenomovanejších a najväčších verejných galérií s dosahom na kultúrnu politiku kraja a na celoslovenské kultúrne dianie

-  prácu v dôstojnom prostredí kultúrnej inštitúcie s expozíciami a parkom, v kraji, ktorý je signatúrou Slovenska

-  prácu v kolektíve s dlhodobými praktickými aj odbornými skúsenosťami a ambíciami v danej oblasti, prácu v kolektíve, v ktorom sú zastúpené všetky vekové štruktúry

-  vysoké pro-zamestnanecké nastavenie organizácie a stabilitu

-  účasť na príprave a uskutočňovaní kultúrnych podujatí rôzneho druhu (výstavy, koncerty, divadelné predstavenia, besedy, festivaly, video-podujatia a ďalšie)

-  stretávanie sa s významnými a zaujímavými ľuďmi

-  zamestnancom a ich rodinným príslušníkom účasť na všetkých našich podujatiach zdarma

-  pomoc s logistikou v prípade, že by išlo o dochádzajúceho záujemcu

-  a ďalšie

 

V prípade, že nezávisle od Vášho veku, pohlavia, genderovej, náboženskej alebo inej orientácie spĺňate uvedené podmienky a máte záujem zúčastniť sa výberu na uvedenú pracovnú pozíciu, doručte svoj profesijný životopis, žiadosť o zamestnanie a doklad o najvyššom vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta spolu s písomným súhlasom o použití osobných údajov (v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)písomne, osobne alebo poštou na adresu: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 01.03.2021 (rozhoduje razítko pošty).

 

 

V Lipt. Mikuláši, 15.2.2021                          Mgr. Richard Gregor, riaditeľ LGPMB, v.r.