Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja informuje o výberovom konaní na pozíciu

Ekonóm/ka

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláš, 031 01  Liptovský Mikuláš

Kontaktná osoba: Marta Poljaková, personalistka , tel. 044/5522758

Platové podmienky: mzdové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z.z.                                 

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

SŠ vzdelanie od 706,50 €,

VŠ vzdelanie od 818,50 € 

 

Dátum nástupu: 1.1.2020

Pracovný pomer: doba určitá s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

 

Náplň práce:

 • komplexné zabezpečovanie účtovnej agendy s väzbami na rozpočet, podklady pre tvorbu a úpravu rozpočtu, zabezpečenie všetkých operácií súvisiacich s rozpočtovaním, financovaním, účtovaním a kontrolou efektívneho využívania finančných prostriedkov,
 • zodpovednosť za pohyby na účtov v Štátnej pokladnici a iných bankových účtoch a zabezpečenie bankového styku, evidencia, účtovanie všetkých pohybov,
 • zodpovednosť za zostavenie účtovnej závierky (štvrťročne, ročne), finančných výkazov (štvrťročne, ročne), konsolidovanej účtovnej závierky,
 • zodpovednosť za zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok,
 • zodpovednosť za verejné obstarávanie v zmysle platnej legislatívy, zostavenie a aktualizácia plánu verejného obstarávania, štvrťročné súhrnné správy,
 • základná finančná kontrola,
 • vystavovanie objednávok a odberateľských faktúr,
 • vyúčtovanie komisionárskych zmlúv,
 • zostavovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty – príjemca služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu,
 • schvaľovanie drobných nákupov, zastupovanie pokladne v čase neprítomnosti účtovníčky,
 • účasť na inventarizácii a revízii,
 • vypracovávanie vnútorných predpisov a smerníc v oblasti ekonomiky a financovania.

 

Práca na zmeny: jednozmenná

Nočná práca: nie

Požadované vzdelanie: úplné stredné vzdelanie, alebo VŠ ekonomického zamerania

 

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • občianska bezúhonnosť,
 • znalosť legislatívnych noriem pre príslušnú oblasť (najmä: zákon o slobodnom prístupe k informáciám, zákon o múzeách a galériách, zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákon o majetky vyšších územných celkov, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon o verejnom obstarávaní, zákon o výkone práce vo verejnom záujme, zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon o ochrane osobných údajov),
 • zostavovanie účtovných závierok a výkazov,
 • znalosť podvojného účtovníctva verejnej správy a rozpočtovníctva,
 • znalosť – MS Word, MS Excel, MS Outlook, ekonomického programu iSpin,
 • minimálne 5 ročná prax v oblasti účtovníctva (1 ročná prax vo verejnej správe vítaná).

 

V prípade, že spĺňate uvedené podmienky a máte záujem zúčastniť sa osobného pohovoru na uvedenú pracovnú pozíciu, doručte svoj profesijný životopis, žiadosť o zamestnanie a doklady o vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta spolu s písomným súhlasom o použití osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení do 31.10.2019 na e-mailovú adresu: lgpmb-ekonomicke@vuczilina.sk, osobne alebo poštou na adresu: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš.