STARÉ UMENIE

Stála expozícia

Expozíciu tvoria zbierkové predmety Liptovskej galérie P. M. Bohúňa a výpožičky zo Slovenského národného múzea v Martine. Predstavujeme návštevníkom galérie pohľad na artefakty (ikony, oltáre, plastiky, olejomaľby) v podobe zastúpení jednotlivých období (gotika, renesancia, barok, začiatok 19. storočia).

Výstava sa priebežne obohacuje o nové zbierkové predmety. V roku 2017 pribudli do stálej expozície štyri plastiky, ktoré boli zreštaurované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Ide o drevorezby - Kristus na kríži zo zač. 19. stor., Madona s dieťaťom zo 14. stor., Svätý Štefan (Uhorský kráľ) z 1. pol. 18. stor. a Svätý Jozef z 1. pol. 18. stor.

Na výstave možno vidieť ukážky portrétnej tvorby 17. a 18. storočia:
1. - Kolekcia troch portrétov, kde neznámy maliar netypicky pristúpil k zobrazeniu očí portrétovaných.
2. - Centrálna tabuľa Sv. Anny Samotretej s Máriou a Trojicou (z prelomu 17/18. storočia), pod ňou premaľba Adorácie oltárnej sviatosti (1545). Dve obojstranné tabule tvoriace jedno krídlo oltára – Sv. Pavol z Tarzu/Bičovanie Krista a Sv. Juraj Mučeník/Zmŕtvychvstanie (1545). Pôvodne tvorili celok oltára vo Svätej Anne, po požiari boli prevezené do inventáru kostola v Prosieku. Tu sa aj našli v 60. rokoch minulého storočia. Boli použité ako súčasť komody a dná zásuviek. Postupne ošetrené a reštaurované v LGPMB.
3. - Svätica, ktorá je po zreštaurovaní prvýkrát vystavená s rukami.
4. - Oltár Sv. Martina a Sv. Brikcia z Dovalova – (1520) v ústredí oltárnej skrine sú dvaja svätci Sv. Martin a Sv. Brikcius. Na oltárnych krídlach výjavy – Zvestovanie, Adorácia a Navštívenie, a príchod Troch kráľov.
O Svätom Martinovi z Tours – narodil sa v 4. storočí po Kr. Bol vojakom, neskôr biskupom v Tours. Známou je príhoda so žobrákom, keď vchádzal do mesta Amiens. Martin si rozrezal vojenský plášť na dve polovice, jednou zaodel žobráka. V noci sa mu potom sníval sen, kde bol Kristus zaodetý druhou polovicou plášťa, čo Martina priviedlo k viere. Atribúty: žobrák, meč, plášť, biskupský odev.
O Svätom Brikciovi – žil v 4. – 5. storočí. Ako siroty sa ho ujal Sv. Martin. Nebol práve vzorným vo svojich povinnostiach, často ich zanedbával. Sv. Martin ho kritizoval a povedal mu, že po jeho smrti sa on stane biskupom, čo bral na ľahkú váhu. Bol obvinený z otcovstva nemanželského dieťaťa. Brikcius na znak svojej neviny doniesol k sebe privinuté žeravé uhlíky k hrobu Sv. Martina, bez toho aby sa popálil. No i napriek tomu ho vyhnali, neskôr sa vrátil, odišiel na 7 rokov do Ríma, kde prehlásili jeho nevinu. Atribúty: uhlie, biskupský odev, dieťa.
5. - Immaculata – (prvá tretina 18. storočia) baroková plastika zobrazuje Sväticu ako symbol nepoškvrneného počatia – stojí na guli, okolo ktorej sa ovíňa had (ako symbol pokušenia). Zaujímavosťou je, že had má ľudské zuby.
6. - Sv. Barbora a Sv. Katarína z kostola Sv. Petra z Alkantary v Okoličnom – (kópie) vyhotovila reštaurátorka Mária Spoločníková, originály sa nachádzajú v kostole Sv . Petra z Alkantary v Okoličnom.
O Svätej Barbore – Narodila sa v 3. storočí po Kristovi, v Nikodémii. Otec, preto, aby ju uchránil pred kresťanstvom ju uväznil do veže. No i napriek tomu Barboru pokrstil kňaz prestrojený za lekára. Barbora bola vydaná pred súd. Popravená nakoniec sťatím. Stala sa patrónkou baníkov, tesárov, hasičov, kamenárov. Atribúty: veža, zlatá korunka, palmový list, kalich, meč.
O Svätej Kataríne – bola podľa legiend kresťanskou pannou a mučeníčkou, žijúcou v 4. storočí v Alexandrii. Bola kresťankou a verejne protestovala u cisára Maxentia proti uctievaniu pohanských modiel. Odmietla jeho ponuku na sobáš. Nasledovalo väzenie a mučenie. Maxentius sa rozhodol Katarínu zlomiť na kolese s vyčnievajúcimi hrotmi. Pri mučení sa však koleso zlomilo a preto rozhodol meč, ktorým bola sťatá. Svätá Katarína sa stala patrónkou všetkých povolaní, pri ktorých hrá koleso významnú úlohu (mlynári, kolári, lodníci a pod.). Atribúty: zlomené koleso, meč, zlatá korunka, ľalia, palmový list.

Tlačová správa

Výstava Staré umenie obohatená o najstaršie dielo v zbierke LGPMB

Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Stála expozícia: Staré umenie

Miesto: výstavná sieň, prízemie LGPMB

 

            Stála expozícia Staré umenie v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa je obohatená o štyri dobové sakrálne drevené polychromované plastiky, ktoré boli zreštaurované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia na Katedre reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Medzi nimi je aj najstaršie dielo v zbierke LGPMB – polychromovaná drevorezba Madona s dieťaťom zo 14. storočia. Okrem tejto plastiky boli zreštaurované aj diela: Kristus na kríži (Corpus) zo začiatku 19. storočia, Svätý Štefan z 1. polovice 18. storočia a Svätý Jozef z 1. polovice 18. storočia.

            Prínosom reštaurovania pamiatky Madona s dieťaťom je, že je ponechaná v autentickom stave so zachovanou prvou primárnou farebnou úpravou polychrómie a bez sekundárnych doplnkov, ktoré boli k dielu dodatočne dorobené (pravá ruka dieťaťa, ľavá ruka Madony, doplnok z temena hlavy Madony). Po odstránení sekundárnych vrstiev sa ukázalo, že socha bola ohorená v spodnej časti. Reštaurovaním sa zvýraznila rezba, je čitateľná a spĺňa umelecké kvality.

            Výtvarná a historická hodnota plastík Svätý Jozef, Svätý Štefan a Kristus na kríži bola prinavrátená odkrytím pôvodnej farebnosti, doplnením častí drevnej hmoty a ochranným ošetrením drevnej hmoty, ktorých absenciou by naďalej dochádzalo k degradácii pamiatok.

            Návštevníci Liptovskej galérie P. M. Bohúňa majú možnosť vidieť artefakty v stálej expozícii Staré umenie v ich pôvodnej podobe. Reštaurovaním sa dosiahlo odkrytie a zakonzervovanie maximálnej možnej autenticity diel, čím sa zvýšila aj ich edukatívna funkcia. Vďaka odbornému reštaurátorskému zásahu sú pamiatky – Madona s dieťaťom, Svätý Jozef, Svätý Štefan a Kristus na kríži schopné naďalej plniť svoju funkciu ako exponáty v LGPMB.