Verejné obstarávanie

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa vykonáva verejné obstarávania elektronicky prostredníctvom nástroja elektronického verejného obstarávania EVOSERVISa prostredníctvom elektronického verejného obstarávania EVO vedenom na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. 
Pri elektronických verejných obstarávaniach prostredníctvom nástroja elektronického verejného obstarávania EVOSERVIS,  sa záujemca/uchádzač   zaregistruje do systému elektronického verejného obstarávania Žilinského samosprávneho kraja EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk/zsk/. Po korektnom zaregistrovaní mu bude na jeho zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre ďalšiu komunikáciu so systémom EVOSERVIS. Tento prístup do systému elektronického verejného obstarávania ostáva trvalý. Po zaregistrovaní má záujemca/uchádzač prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh v sekcii prebiehajúce akcie. V prípade otázok, resp. žiadosti o vysvetlenie môže záujemca komunikovať s verejným obstarávateľom priamo v systéme EVOSERVIS cez komunikačné rozhranie.Uchádzač svoju ponuku vrátane všetkých príloh požadovaných verejným obstarávateľom tak ako je to uvedené v pokynoch a požiadavkách verejného obstarávateľa predkladá elektronicky,  poštou, alebo osobne. Systém EVOSERVIS obsahuje informácie, ktoré v zmysle zákona o verejnom obstarávaní je povinný zverejňovať verejný obstarávateľ vo svojom profile.
 

Pri elektronických verejných obstarávaniach prostredníctvom  elektronického verejného obstarávania EVO,  je potrebné vykonať registráciu do príslušnej zákazky na adrese www.evo.gov.sk. Záujemca o zákazku sa zaregistruje priamo v príslušnej zákazke, zverejnenej v zozname zákaziek na stránke Portál EVO vedený na stránke Úradu pre verejné obstarávanie na adrese www.uvo.gov.sk , ktorej detaily sa zobrazia kliknutím na príslušnú ikonku na začiatku riadku s názvom zákazky. Uchádzač svoju ponuku predkladá elektronicky vrátane všetkých príloh požadovaných verejným obstarávateľom tak ako je to uvedené v pokynoch a požiadavkách verejného obstarávateľa.