Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš

 

Informácie o voľnom pracovnom mieste

 

Miesto výkonu práce: Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš

Voľné pracovné miesto: kurátor/správca Galérie Kolomana Sokola

Náplň práce:

 • príprava koncepcie výstavnej činnosti,
 • spolupráca s výtvarnou obcou,
 • realizácia dočasných výstav galérie a reinštalácie stálych expozícii,
 • spracovanie tlačových správ k výstavám a kurátorských textov,
 • realizácia publikačnej činnosti,
 • spolupráca s dokumentátorom, výstavným technikom a manažérom výstav pri realizácii výstav,
 • výber diel na kompletné reštaurovanie v spolupráci s reštaurátorom,
 • predkladanie návrhov na nákup diel v zmysle akvizičného plánu galérie,
 • vyhľadávanie a zabezpečovanie mimorozpočtových zdrojov financovania svojej činnosti,
 • zabezpečovanie chodu Galérie Kolomana Sokola (GKS),
 • vedenie dokumentáciu návštevnosti GKS,
 • spolupráca s galerijným pedagógom pri kultúrno – výchovnú činnosti,
 • predkladanie návrhov na výstavný plán,
 • spolupráca so správcom budov a mestom Liptovský Mikuláš pri odstraňovaní prípadných závad na budove GKS,

 

Ponúkaný plat: v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme platová trieda 10 a vyššej kolektívnej zmluvy, platový stupeň podľa počtu odpracovaných rokov

Termín nástupu do práce: 1.7.2018

Pracovno-právny vzťah: hlavný pracovný pomer na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Pracovný čas: týždenný pracovný čas 37,5 h

Pracovná doba: pružný pracovný čas

Požiadavky k zaradeniu do výberového konania:

 • vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa v študijnom programe: Dejiny a teória umenia alebo historik umenia,
 • znalosť zbierkového fondu Liptovskej galérie P. M. Bohúňa,
 • Jazykové znalosti: vítané ( v životopise uviesť aké)
 • Iné znalosti: Microsoft Excel, Microsoft Word
 • Doručenie požadovaných dokumentov k zaradeniu do výberového konania:

 

 • kópia vysokoškolského diplomu,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti ( v prípade úspešnosti uchádzač doloží výpis z registra trestov pred nástupom do práce)
 • životopis,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • vypracovaný projekt, v ktorom uchádzač vypracuje okruhy:
 1. Téma bakalárskej, diplomovej prípadne  doktorandskej práce,
 2. Aké výstavy by ste rád/a realizovali v galérii,
 3. Skúsenosť s podávaním grantov, prípadne ich úspešnosť,
 4. Ak ste už realizovali ako kurátor/a výstavu, tak akú,
 5. Úprimné zhodnotenie výstav za posledné 4 roky v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa.

Požadované dokumenty je potrebné zaslať do: 25.5.2018, a to: osobne na sekretariát riaditeľky galérie alebo poštou na adresu: Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, alebo elektronicky na adresu: lgpmb@vuczilina.sk

Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači, ktorí splnili všetky požiadavky a zaslali všetky požadované dokumenty. Pozvanie na výberové konanie bude zaslané uchádzačom elektronicky. V prípade, že uchádzačovi nebude termín výberového konania vyhovovať, žiadame dohodnúť si výberové konanie na iný termín.

Podrobnejšie informácie k voľnému pracovnému miestu: sekretariát riaditeľky galérie: 044/552 27 58.

 

 

Mgr. Alena Chebeňová, v. r.

riaditeľka LGPMB