BOHÚŇOVA SIEŇ

Stála expozícia

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa sa nachádza v srdci krásnej prírody Liptova. Budova galérie pôvodne slúžila ako evanjelická dievčenská škola. V nej v rokoch 1854 až 1865 našiel svoje pôsobisko ako učiteľ, maliar Peter Michal Bohúň ( 1822 – 1879 ), rodák z Veličnej na Orave.
Maľoval portréty mešťanov, národovcov, oltárne obrazy, vytvoril cykly krojovaných Slovákov, venoval sa litografii aj fotografovaniu. Intenzívne sa zapojil do obrodeneckého hnutia za práva Slovákov, patril k aktívnym štúrovcom. Bohúňova aktivita bola zo všetkých stránok veľká. Ale pre sústavnú biedu, nepochopenie zo strany nadriadených a pre perzekúciu národovcov v časoch prudkého maďarizačného tlaku bol nútený opustiť rodnú zem a odišiel do poľského mesta Bialsko-Biala. Tu vo veku 57 rokov zomrel.
Bol zakladateľom realistického portrétu. Jeho diela sa vyznačujú pokojnou, klasickou kompozíciou, harmonickou farebnosťou a úžasnou maľbou detailov.
O maliarovom majstrovstve svedčí aj nespočetné množstvo diel. Výstavná sála, kde sú jeho diela vystavené sa nazýva „Bohúňova sieň“.
Umelec chcel v portrétoch zotrieť rozdiely medzi neurodzenými mešťanmi a príslušníkmi šľachtického rodu. Zaujímavé je aj podpisovanie diel umelcom – podpis ukryl v nábytku vedľa portrétovaného. Manželov maľoval sediacich oproti sebe.
1. - Ešte počas štúdií v Prahe maľoval sentimentálno-žánrové obrazy. Nachádza sa tu obraz, ktorý bol zakúpený až z Moskvy – Plačúca žena v člne (1845).
2. - Portrét Vilmy Maťugovej (1858) zas pripomína významnú historickú udalosť  – memorandové zhromaždenie, na prste má modrý prsteň s nápisom „memorandum“.

3. - Na Podobizni Šarloty Ballovej (1860-1865) môžeme obdivovať detail čipky, záhyby.
4. - Medzi umelecky pôsobivými dielami nájdeme podobizeň mladého redaktora Slovenských národných novín Janka Kučeru (1852), ktorá vznikla 3 roky po úmrtí zobrazeného.
5. - Peter Michal Bohúň namaľoval Podobizeň Adolfa Medzihradského s manželkou Zuzanou (1875). S rodinou Medzihradských z Dolného Kubína si Bohúňovci písali celý život, preto sa zachovalo veľa príbehov zo života umelca. Umelec dáva podobizniam realistickú vernosť a presvedčivosť.
6. - Štyri podobizne rodiny Hendlovcov (1879) z Nemeckej Ľupče - teraz Partizánskej, patria medzi posledné diela, ktoré maliar namaľoval na sklonku svojho života. Na podobizni Antónie Hendlovej (1879) môžeme obdivovať šperky veľmi detailne. Portréty, najmä ženské sú hlboko precítené.
7. - K zaujímavým portrétom patrí podobizeň Marienky Medveckej (1877). Bohúň nám tu pretlmočil rozdiel medzi živou bytosťou dieťaťa a jeho drevenou bábikou. Významnú úlohu v obraze má svetlo. Je to jeden z obrazov, kde sú namaľované detské hračky.
Jeho tvorba získala obdiv a uznanie nielen na Slovensku, ale i ďaleko za jeho hranicami.