STRUČNÁ HISTÓRIA GALÉRIE

 • Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
  vznikla v roku 1955. Je tretia najstaršia inštitúcia svojho druhu na Slovensku (po Slovenskej národnej galérii v Bratislave a Východoslovenskej galérii v Košiciach). Jej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj.
 • Janko Alexy
  maliar a spisovateľ, liptovskomikulášsky rodák postupne oživoval myšlienku vzniku galérie. Dokázal nadchnúť aj predstaviteľov mesta a kultúrnych pracovníkov. Oficiálnemu založeniu galérie predchádzala už v roku 1949 intenzívna zbierkotvorná aktivita mesta. Alexyho organizačné úsilie vrcholí v roku 1954. S podporou Zväzu slovenských výtvarných umelcov, maliarov Bedricha Hoffstädtera a Jána Želibského, a tiež vtedajšieho riaditeľa Slovenskej národnej galérie Dr. Karola Vaculíka, presadil na povereníctve školstva a kultúry v Bratislave myšlienku vzniku galérie liptovských umelcov.
 • Pre účely Liptovskej obrazárne P. M. Bohúňa
  bola vyčlenená budova bývalej evanjelickej a. v. školy z 2. polovice 19. storočia, kde v rokoch 1854 – 1865 pôsobil ako učiteľ Peter Michal Bohúň, umelec národného obrodenia a klasik slovenského výtvarného umenia 19. storočia. Jeho meno nesie galéria a nachádza sa tu na jeho počesť aj „Bohúňova sieň“.
 • 1. júla 1955
  vzniká Obrazáreň Petra Michala Bohúňa. Po takmer ročných prípravách priestorov, získavaní a spracovaní zbierok bola 17. júna 1956 obrazáreň slávnostne otvorená výstavou „Liptovskí umelci 19. a 20. storočia“. Prvým riaditeľom galérie sa stal PhDr. Vojtech Mensatoris, ktorý počas 22 ročného pôsobenia profiloval galériu v oblasti zbierkotvornej a výstavnej činnosti. Profilácia bola zameraná na diela slovenského výtvarného umenia 19. – 20. storočia, najmä stredoslovenskej proveniencie, a artefakty starého umenia. Počas jeho pôsobenia bola v roku 1971 začatá prestavba budovy galérie, dokončená bola v roku 1978.
 • V súčasnosti
  galéria plní funkciu výstavnú, kultúrno-výchovnú, publikačnú, zbierkotvornú aj ochrannú. V jej zbierkach je približne 5200 umeleckých diel. Na výstavách sú prezentovaní aj novodobí významní umelci Slovenska i zahraničia.

Zdroj: MALIŇÁK, K. Galéria Petra Michala Bohúňa Liptovský Mikuláš 1955-1985. Liptovský Mikuláš: Osveta, 1986. 156 s.

ZAKLADATELIA GALÉRIE

Janko Alexy

Vojtech Mensatoris

Peter Július Kern

Jan Hála

Alfonz Groma

E. Martinčeková Šimerová

František Kráľ

Pavel Petráš

TÍM PRACOVNÍKOV GALÉRIE

Mgr. Richard Gregor

lgpmb@vuczilina.sk

044/55 22 758 (9:00-14:00 hod.)

Asistentka riaditeľa, pracovníčka registratúry

Mgr. Natália Kundisová

lgpmb@vuczilina.sk

044/55 22 758 (9:00 - 14:00 hod.)

Oddelenie galerijných činností

Kurátor moderného umenia, dokumentátor zbierkového fondu

Mgr. Veronika Vaculová Repová

lgpmb-dokumentator@vuczilina.sk

lgpmb-kurator@vuczilina.sk

044/55 22 758 (9:00 - 14:00 hod.)

Kurátor starého umenia, správca archívu

Mgr. Stanislava Kustrová, PhD.

 

044/55 22 758 (9:00 - 14:00 hod.)

 

Reštaurátor

Mgr. art. Erika Benická

lgpmb-restauro@vuczilina.sk

044/55 22 758 (9:00 - 14:00 hod.)

Edukátorka, sprievodné aktivity pre deti a mládež

Mgr. Lucia Konfalová

lgpmb-kvc@vuczilina.sk

0911 953 855

PR manažérka, manažérka výstav a sprievodných aktivít

Mgr. Katarína Jurkovičová

lgpmb-pr@vuczilina.sk

0911 368 730

Správca depozitára, hlavný výstavný technik

Tibor Maro

lgpmb-depozitar@vuczilina.sk

044/55 22 758 (9:00 - 14:00 hod.)

Ekonomické a prevádzkové oddelenie

Ekonómka

Alena Hlavajová

lgpmb-ekonom@vuczilina.sk

0907 190 737

Personalistka

Marta Poljaková

lgpmb-ekonomicke@vuczilina.sk

044/55 22 758 (9:00 - 14:00 hod.)

Pokladníčka - lektorka - pracovníčka knižnice

Dana Hybenová

lgpmb-lektor@vuczilina.sk

044/55 22 758 (9:00 - 14:00 hod.)

Pokladník, správca technického majetku

Pavol Guráň

lgpmb@vuczilina.sk

044/55 22 758 (9:00 - 14:00 hod.)

Správca budov, referent opráv a rekonštrukcií

Dušan Mrázik

lgpmb-spravca@vuczilina.sk

044/55 22 758 (9:00 - 14:00 hod.)

Upratovačka

Dana Šimková

044/55 22 758 (9:00 - 14:00 hod.)

Galéria Kolomana Sokola

Kurátor súčasného umenia

Mgr. Lívia Pemčáková

lgpmb-projekty@vuczilina.sk

044/56 20 035 (9:00 - 14:00 hod.)

Pokladníčka - lektorka GKS

Katarína Vladulovičová

044/56 20 035 (9:00 - 14:00 hod.)